OXO GLOBAL
POLİTİKA VE PROSEDÜRLERİN AMACI, OXO GLOBAL BÜNYESİNDE DÜNYA GENELİNDE UYGULANACAK KURALLARI BELİRLEMEKTİR. BU BAKIMDAN, BAZI HÜKÜMLERDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEVZUATI/TİCARİ   UYGULAMALARINDAN   FARKLI   ŞARTLAR/KAVRAMLAR DURUMLAR İÇİN, EK A KAPSAMINDA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ HUKUKUNA UYUM SAĞLAMAK AMACIYLA BU ŞART VE KAVRAMLARDA TADİLLER YAPILMAKTADIR. BUNUNLA BİRLİKTE, BU ŞARTLAR/KAVRAMLAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEVZUATI VE TİCARİ UYGULAMALARI BAKIMINDAN BENZER ŞARTLAR/KAVRAMLAR OLARAK YORUMLANACAKTIR. AYRICA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEVZUATI KAPSAMINDA İLGİLİ HÜKÜMLERE MÜSAADE EDİLMEMESİ DURUMUNDA, BU HÜKÜMLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEVZUATI KAPSAMINDA ÖNGÖRÜLEN KURALLARA TABİ OLACAKTIR.
 
BÖLÜM 1 — OXO GLOBAL VE DİSTRİBÜTÖRLERİ
Oxo Global’e Hoş Geldiniz
Oxo Global, Ürünlerini bağımsız Distribütörler aracılığıyla pazarlayan bir doğrudan satış şirketidir. Her bir Distribütörün başarısının Oxo Global ürünlerini ve hizmetlerini pazarlayan kişilerin dürüstlüğüne bağlı olduğunun anlaşılması önemlidir. Oxo Global ve bağımsız Distribütörleri, Distribütörler ve
Müşteriler arasında ve Distribütörlerin kendi aralarında kurdukları ilişkinin açıkça tanımlanması için (aşağıda tanımlanan) Sözleşme imzalanmaktadır.
 
Taraflar. Oxo Global, Distribütörün imzaladığı Distribütör Başvurusu ve Sözleşmesinde atıfta bulunulan şirkettir. Bu Politika ve Prosedürlerde, şirket zaman zaman “Oxo Global” veya “Şirket” olarak anılırken, Sözleşmeyi imzalayan Distribütör “bir Distribütör” veya “Distribütör” olarak anılmaktadır.
 
Bu Politika ve Prosedürler, halihazırda mevcut olan ya da tadil edilebilecek olan Oxo Global Distribütör Başvurusu ve Sözleşmesi (“Distribütör Sözleşmesi”) ve Finansal Kazanç Planı (burada beraberce “Sözleşme” olarak anılacaktır) ile birlikte, Oxo Global Distribütörleri ve Oxo Global arasında varılan tam ve bağlayıcı anlaşma ve mutabakatı oluşturmaktadır.
Distribütörün Davranış Kuralları
Bir Distribütör olarak gerçekleştireceğim işlemlerde dürüst ve adil olacağım.
 
Bir perakende Müşteri kitlesi oluşturmak ve muhafaza etmek için aktif olarak çalışacağım.
 
İşimi kendi itibarımı ve Oxo Global’in oluşturduğu pozitif itibarı pekiştirecek şekilde yapacağım.
 
Oxo Global bağımsız faaliyetlerim sırasında temas kurduğum her kişiye karşı nazik ve saygılı olacağım ve potansiyel başvuru sahipleriyle ve Müşterilerle şahsi ya da telefon görüşmelerini makul bir şekilde ve hiç kimseyi rahatsız etmeyecek makul saatlerde gerçekleştireceğim. Satış amaçlı sunum yaparken, alıcının talep etmesi durumunda sunuma derhal son vereceğim.
 
Bir sponsor olarak kendi organizasyonum dahilindeki distribütörlerin eğitimi, desteklenmesi ve onlarla iletişim kurulmasını kapsayan liderlik sorumluluklarımı yerine getireceğim.
 
Herhangi bir Oxo Global Distribütörüne doğrudan ya da dolaylı olarak başka bir ağ (network) pazarlama programında Sponsor olmayacağım veya Sponsor olma teşebbüsünde bulunmayacağım.
 
Yanıltıcı ya da yasadışı faaliyetlerde bulunmayacağım ve Oxo Global Ürünlerini veya Finansal Kazanç Planını (bundan böyle “Kazanç Planı” olarak anılacaktır) yanlış tanıtmayacağım.
Oxo Global Ürünlerinden elde ettiğim kişisel deneyim ve faydaların dahi izinsiz olarak “etikette belirtilen iddiaların genişletilmesi” şeklinde yorumlanabileceğini biliyorum.
 
Bir Distribütör olarak işim sırasında maruz kaldığım tüm mali ve/veya hukuki yükümlülüklerden tek başıma sorumlu olacağımı ve bir Distribütörden istenen şekilde tüm borç ve görevlerimi yerine getireceğimi anlıyor ve kabul ediyorum.
Süre & Yenileme
Süre. Bu Sözleşmenin süresi bir yıldır. Eğer Distribütör Sözleşmesini yıllık olarak yenilemezse ya da Sözleşme herhangi bir nedenden ötürü iptal ya da feshedilirse, Distribütör her türlü Distribütör hakkını kalıcı olarak yitirecektir. Distribütör Ürünleri ve hizmetleri satma hakkına sahip olmayacak ve ayrıca eski alt kademe satış organizasyonunun faaliyetlerinden doğan Komisyonları, bonusları veya diğer faydaları alamayacaktır. Sözleşmenin iptali, feshi ya da yenilenmemesi halinde, Distribütör mülkiyet hakları, eski alt kademe organizasyonu ve eski alt kademe organizasyonunun satış ve diğer faaliyetlerinden elde edilen her türlü bonus, Komisyon ya da diğer ücretler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Sözleşmeye ilişkin her türlü hakkından kesin olarak feragat etmektedir. Oxo Global (1) iş faaliyetlerini durdurmaya, (2) ticari kuruluşunu tasfiye etmeye veya (3) Ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin dağıtımını doğrudan satış kanallarıyla gerçekleştirmeye son vermeye karar verdiği takdirde, 30 gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle tüm Sözleşmeleri feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Distribütör, Oxo Global’in kayıtlı iş adresine yazılı bildirimde bulunmak suretiyle bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle iptal edebilir. Oxo Global Distribütöre 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle herhangi bir nedenle Sözleşme’yi iptal edebilir.
 
Yenileme.1 Distribütörler her yıl Sözleşmenin şartlarına bağlı olduklarını teyit etmelidir ve bunu yapmak için kendi online ofisine yönlendirilir. Buna ek olarak, her yıl Distribütörler, Sözleşmenin yıldönümü tarihinde veya öncesinde yıllık bir ücret ödeyerek Anlaşmanın 1 yıllık dönemini yenileyebilirler. Sözleşmenin geçerli süresinin sona ermesinden sonraki otuz (30) gün içinde yenileme ücreti gerekli ancak ödenmezse, anlaşma feshedilecektir.
Distribütör Hakları
Oxo Global bir Distribütör Sözleşmesini kabul ettiğinde, Distribütörlük kapsamında Sözleşme ihlal edilmedikçe, Distribütör Sözleşmesinin faydaları ilgili kişiye sunulacaktır. Bu faydalar; Oxo Global ürünlerini
 
1 Ek A.1’de tadil edilmiştir.
 
Sözleşmeye uygun olarak satma, Kazanç Planına katılma ve uygun bulunması durumunda Komisyon ve faydalar elde etme, başkalarına Sponsorluk yapma, periyodik Oxo Global literatürünü ve diğer Oxo Global iletişimlerini alma, Oxo Global’in sponsorluğunu üstlendiği destek, hizmet, eğitim, motivasyon ve takdir amaçlı etkinliklere (ilgili durumlarda uygun ücretleri ödemek suretiyle) katılma ve Oxo Global’in sponsor olduğu tanıtım ve teşvik amaçlı yarışma programlara iştirak etme hakkını içermektedir.
Bağımsız Yüklenizi
Bir Distribütör bağımsız bir yüklenicidir ve Oxo Global’in çalışanı ya da temsilcisi değildir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ek A.1.
İş Yapma Kuralları
Her Distribütör, tüm ticari faaliyetlerini profesyonel ve etik bir şekilde gerçekleştirecek ve böylece Distribütörün itibarını ve Oxo Global'nin pozitif itibarını artıracaktır. Distribütörler, Oxo Global'i veya diğer herhangi bir Distribütörü olumsuz yansıtan veya bunlara zarar veren herhangi bir davranışta bulunmayacaktır.
BÖLÜM 2 — BİR OXO GLOBAL DİSTRİBÜTÖRÜ OLMAK
Kayıt
Başvuru Koşulları. Bir Oxo Global Distribütörü olmak isteyen başvuru sahipleri: (i) eğer gerçek
kişiyse en az 18 yaşında (veya kayıt yapılan ülkede öngörülen minimum yaş sınırında) olmalı veya tüzel kişiyse faaliyet göstereceği ülkede usulüne uygun olarak tescil edilmiş ve faal bir kuruluş olmalıdır; (ii) ikamet ülkesinde doğrudan satış faaliyetlerinde bulunmak üzere bunlar haricinde yetkili olmalıdır; (iii)
Şirket tarafından kabul edilecek şekilde gerçeğe uygun olarak doldurulmuş bir Distribütör Sözleşmesi ibraz etmelidir ve (iv) kanunen yasaklanmadığı takdirde bir Başlangıç Kiti3 satın almalıdır. Kazanç
Planından doğan faydaların tamamının sunulması için, Distribütör (Müşterilere yapılan satışlardan ya da kişisel alımlardan) 100 PV elde etmelidir.
 
Başvuru. Distribütör Sözleşmesini imzalayan ve Oxo Global’e ibraz eden Distribütör, Oxo Global’in bağımsız Distribütörü olmak üzere başvurmuş olur. Madde 2.1.3’te belirtilen haklara tabi olarak ve başvuru sahibinin Distribütör Başvurusuna uygun olduğunun belirlenmesi halinde, başvuru alındığı tarihte onaylanır. Onayın ardından,Oxo Global bir Distribütörlük oluşturacaktır.
 
Elektronik Kayıt.
 
2 Ek A.19’de tadil edilmiştir.
3 Ek A.3’te tadil edilmiştir.
 
İmza ve Ona.yJeOxo Global ilişkinizin bir parçası olarak, distribütörlüğünüzü elektronik veya sanal arka ofisiniz üzerinden etkin bir şekilde yönetmek için ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip olmanızı sağlamak istiyoruz. Bilgileri elektronik olarak vermek için önceden onayınızı talep ediyoruz. Elektronik olarak kayıt olduğunuzda bu izni verdiniz. Ayrıca sizinle ilişkimizde elektronik kayıt ve imza kullanmaya razı oldunuz. Bu yüzden, kayıt olmadan önce aşağıda belirtilen şartları gözden geçirmeli ve onaylamalısınız.
 
Distirbütör Anlaşması ve Elektronik Kayıt. Sizinle aramızdaki tüm anlaşma, burada açıklandığı gibi bir “Elektronik Kayıt” da kanıtlanacaktır. Elektronik olarak Şartlar ve Koşulları, Oxo Global Politikaları ve Prosedürlerini ve Mali Ödül Planını kabul ettiğinizi onayladınız. Bu üç belge “Distribütör Anlaşması” nı oluşturur ve kayıt olurken size sunulmuştur.
 
Formlar ve İşlemler. Distribütörlüğünüzü yaparken, ürün siparişleri ve hizmetleri elektronik formatta olacaktır. Distribütör Anlaşmasına ek olarak, imzaladığınız formlar ve size gönderdiğimiz iletişim elektronik biçimde olabilir. Hepsi Elektronik Kaydın bir parçasıdır. Ayrıca elektronik imzaları kullanabilir ve bunları sizinle yaptığımız işlemlerin bir parçası olarak sizden alabiliriz.
 
Teslim. Elektronik Kayıtlar, çeşitli dijital kanallar boyunca çeşitli formatlarda teslim edilebilir. Yaygın dijital kanallar arasında e-posta, SMS metni, FTP, SFTP, bulut tabanlı dosya depolama ve faks bulunur. Elektronik Kayıtlara sanal arka ofisinizden erişilebilir.
 
Ekipman ve Yazılım. Elektronik Kayıtlara erişmek için, aşağıdaki donanıma ve yazılıma ihtiyacınız olacaktır: Modem, WiFi veya diğer İnternet erişim cihazlarına sahip bir Kişisel Bilgisayar (“PC”); operasyonel İnternet tarayıcı yazılımı (örneğin, Microsoft Edge, Internet Explorer, Chro me) ve Adobe Acrobat Reader. Anlaşma şartlarına erişmek için gerekli donanım veya yazılımda bir değişiklik olursa, Oxo Global size aynı şekilde tavsiyede bulunacak ve gerekli olan donanım ve yazılımların bir listesini size sağlayacaktır. Bu tür bir olay üzerine, onayınızı geri alabilirsiniz.
 
Onayınızı geri çekme. Elektronik kayıtların kullanımına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Ancak, bunu yapmanız durumunda, distribütör Anlaşması otomatik olarak sonlandırılır. Onayınızı geri çekmek (ve böylece distribütör sözleşmesini feshetmek) veya herhangi bir kişisel bilgiyi güncellemek için, ⦁ http://www.oxoglobal.org veya Oxo Global, Ataköy 7-8-9-10. kısım mah. Çobançeşme E-5 yan yol Cd. No:16/1 İç Kapı No:88 Bakırköy/İstanbul/Türkiye
, destek@oxoglobal.org. Adreslerinden çevrimiçi olarak yapabilirsiniz.
 
Reddetme Hakkı. Oxo Global , herhangi bir Distribütör Başvurusunu aldıktan sonra üç (3) ay içerisinde herhangi bir nedenle reddetme hakkını saklı tutmaktadır. Oxo Global, kasten gerçeğe aykırı bilgi verilen Distribütör Başvurularını kabul etmeyecek ve bu başvuruları geçersiz kılacaktır.
 
Değişiklik Bildirimi. Distribütör, Distribütör Başvurusunun doğruluğunu etkileyen her türlü değişikliği ve ayrıca Distribütörlük hesap bilgileriyle ilgili sonraki bilgileri Şirkete iletmekten sorumludur.
 
Başlangıç Kiti. Kaydın bir parçası olarak her bir Distribütöre bir sanal Başlangıç Kiti verilir. Kanunen gerek görülen durumlarda, basılı bir kopyası sunulur.4
Muhtemel Distribütörler. Eğer bir Distribütör herhangi bir muhtemel distribütörün Oxo Global etkinliğine katılmasından kaynaklanan masrafları karşılar veya geri öderse ya da Distribütör muhtemel distribütörle birlikte bir Oxo Global etkinliğine katılırsa, muhtemel distribütörün etkinlik tarihinden itibaren 60 gün içerisinde başvuruda bulunması durumunda, Oxo Global ilgili Distribütörü Sponsor olarak kaydedecektir. Sonrasında, muhtemel distribütör kendi seçtiği Sponsorun alt kademesine kaydolabilir.
 
Şifrele.r Kaydolduktan sonra, şifrelerini ve / veya kimlik bilgilerini paylaşmayarak kişisel bilgilerini ve hesaplarını korumak yeni Distribütörün sorumluluğundadır.
Menfaat
Menfaat. Bir Distribütör burada açıkça izin verilen durumlar haricinde yalnızca tek bir Distribütörlükte Menfaat sahibi olabilecektir. “Menfaat” hesaba dahil olan başka bir kişiyi yönlendirme, kontrol etme, sahip olma, iştirak etme veya söz konusu başka kişinin yönlendirilmesi, kontrolü, sahipliği veya iştiraki bakımından lehdar olma hakkını ifade etmektedir.
 
Aynı Hanehalkı.
 
Aynı hanede yaşayan aile üyelerinin, 2.2.2.2'de açıklananlar dışında, ayrı Distribütörlükleri olabilir. Ancak, bu Distribütörlükler üzerinde herhangi bir kontrol uygulamamalıdırlar.
 
Resmi nikahlı ya da nikahsız eşler veya benzer durumdaki çiftler, aynı hanede tek bir Distribütörlüğe sahip olabilir. Söz konusu çiftten her bir kişinin veya Distribütörlükte Menfaat sahibi olan diğer kişilerin eylemleri, Distribütörlük’e atfedilir.
 
Tüzel Kişi ve Temsilcileri. Eğer bir Distribütör bir tüzel kişiyse, hissedarlar, yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri, üyeler veya müdürler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla söz konusu kuruluşu kontrol etme hakkına sahip olan tüm şahıslar (“temsilciler”), duruma göre, söz konusu Distribütörlükte bir Menfaat sahibi olabilir ve başka bir Distribütörlükte bir Menfaat elde edemez. Tüzel kişi temsilcilerinin eylemleri, Distribütörlük’e atfedilir.
Evli Çiftler
Distribütör olmak isteyen erkek veya kadın eşler ya da resmi nikahsız çiftler (beraberce “eşler”) tek bir Distribütör Başvurusu ve Sözleşmesi ibraz etmelidir. Bu kişiler, başka bir Distribütörlük’te herhangi bir Menfaate sahip olamaz (bkz.2.2). Bir eşin eylemi, eşleri her ikisine ve dolayısıyla da Distribütörlüğe atfedilecektir.
 
İki   (2)  Distribütörün  evlenmesi   durumunda,  Uyum  tarihinden  sonra  30  gün  içinde   Uyum
Departmanına bildirimde bulunmaları ve hangi Distribütörlüğü seçeceklerini seçmeleri gerekir. Bildirim üzerine Uyum, seçilmeyen Distribütörlüğü sonlandıracaktır.
Kruluşluar, Otraklıklar ve Trötsler
Distribütör  lOarak  Şriketler.  Kuruluşlar,  limited  şirketler,  ortaklıklar  ve/veya  tröstler  şeklinde
kurulan şirketler, kanunen yasaklanmadığı müddetçe Distribütörlük başvurusunda bulunabilirler. Söz konusu başvuru sahipleri, Distribütör Sözleşmesi’ni doldurarak, Ana Sözleşme, Kuruluş Senedi, ortaklık sözleşmesi veya tröst dokümanının veya faaliyet gösterdikleri ülkede öngörülen başka bir kuruluş belgesinin ya da organizasyon belgesinin kopyalarıyla birlikte ibraz etmelidir.5
Temsilcilerin Açıklanması. Distribütör Sözleşmesine uyumu sağlamak için, Distribütörler şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve hissedarları dahil olmak üzere tüm temsilcilerin tam bir listesini sunmalıdır. Limited şirketler, tüm üyelerin, yöneticilerin ve müdürlerin tam bir listesini sunmalıdır. Ortaklıklar,tüm genel ve sınırlı ortakları açıklamalıdır. Tröstler ise mütevelli(ler)i ve lehdar/lehdarları açıklamalıdır. Bu bilgiler, faks veya e-posta ile Oxo Global’e gönderilebilir ve Distribütör tarafından güncellenmelidir. Distribütör aynı zamanda Oxo Global’e talep edilen işletme kanıtı veya vergi numarasıyla birlikte kuruluşun faaliyetlerini sürdürdüğüne ilişkin destekleyici dokümanı sunmalıdır (ülkeye özel bilgiler için bkz. Ek A). Bir Distribütörün herhangi bir hissedarı, ortağı, üyesi veya müdürü tek başına bir tüzel kişiyse, ilgili kuruluş için yukarıda talep edilen bilgiler söz konusu hissedar, ortak, üye ya da müdür için de aynen gerekli olacaktır.
 
Sorumluluk. Hissedarlar, üyeler, ortaklar, çalışanlar, acenteler, lehdarlar, mütevelliler ve duruma göre tüzel kişiyi destekleyen kişiler, OXO Global'e karşı şahsen sorumlu olmayı ve Sözleşmeye tabi olmayı kabul ederler.
 
Takma İsim. Doldurulan “Bir Ticari Un van Altında İşletme” veya DBA (Doing Business As – Farklı İsim Altında Faaliyet) formu Oxo Global’e ibraz edilmelidir. Bir kuruluş, ortaklık, limited şirket veya tröst olarak birden fazla kişinin çalışmalarını kapsayan herhangi bir Distribütör pozisyonunda, bir katılımcının eylemleri Distribütörlüğün tamamına yansıtılacaktır. Bir katılımcının Sözleşmenin şart ve koşullarını ihlal ettiği belirlenirse, ilgili Distribütörlüğün bir bütün olarak ihlalde bulunduğu kabul edilecektir.
Doğru İsim ve Kimlik Numarası
Herhangi bir kişi ya da kuruluş, düzmece ya da takma isim kullanarak Distribütörlük başvurusunda bulunamaz veya Distribütörlükle ilişkisi olmayacak başka bir kişi ya da kuruluşun kimliğini kullanamaz. Hiç kimse, Distribütörlükteki esas kişi ya da kuruluşa verilmemiş bir vergi ya da başka bir resmi kimlik numarasını kullanamaz. Ayrıca, kayıt sırasında Distribütör, kayıt ülkesinde ikamet gösteren resmi bir kimlik belgesi sağlamalıdır.
 
Vergi Kimlik Numarası
Kayıt durumunda veya Oxo Global'in talebi üzerine, kanunen izin verilmesi halinde, bir Distribütör devletin tahsis ettiği kimlik numarasını ve/veya vergi numarasını ve bir kopyasını ibraz edecektir. Kayıt sonrasında, Oxo Global Distribütörlüğün tanımlanması için kullanılmak üzere Distribütöre benzersiz bir Distribütör kimlik numarası verecektir.
Sponsor/Yerleştirme Düzeltmeleri ve Değişiklikleri
Düzeltmeler. Bir yerleştirme değişikliği veya Sponsor düzeltmesi, kayıt tarihinden itibaren üç (3) gün içinde talep edilebilir.
 
Bu politika, yalnızca kayıt sırasında yapılan hataların düzeltilmesi için kullanılır ve Distribütörün farklı nedenlerden ötürü başka bir Sponsor istemesi halinde kullanılmaz. Düzeltme talepleri, idari ofis Yardım Masasına iletilebilecek olup, talebe ilişkin bir açıklama da sunulmalıdır.
 
2.7.1.26 İlk üç (3) gün içinde talep edilen ilk düzeltme için ücret alınmaz.
 
2.7.27 Değişiklikler. Oxo Global, Sponsor ve Yerleştirme değişikliklerine sıcak bakmamaktadır. Ancak ilk üç (3) günlük sürenin ardından, bir Yerleştirme ya da Sponsorluk değişikliği için yapılan talepler, Oxo Global’in takdir yetkisi dahilinde, Oxo Global tarafından talep edilebilecek ilave koşullar ve kısıtlamalarla birlikte kabul edilebilir ve Distribütörler söz konusu talebe ilişkin karardan kaynaklanan ya da bununla ilgili olan durumlar için Şirket aleyhinde her türlü talep haklarından feragat ederler.
 
Sponsor değişiklikleri, Sponsorun üst bilgisi veya kayıt ağacı organizasyonu dışında yapılmayacaktır. Bu tür değişiklikler, Talebin ilk 6 ayı içerisinde Aktif olan veya Aktif olan ilk 2 üst seviye Sponsorun yazılı iznini gerektirir. Tüm talepler Uyum Departmanı tarafından sunulacak ve onaylanacaktır.
 
Bir Yerleştirme veya Sponsorluk değişikliği onaylandığı takdirde, Distribütör değişiklik ücreti ödeyecektir (bkz. Ek A’da yer alan Ücret Çizelgesi).
Kayıt Sonrası nda Ortak Başvuru Sahiplerinin Eklenmesi veya Çıkarılması
Prosedürler. Bir Distribütörlüğe ortak başvuru sahibi eklenmesine ilişkin talepler, yerel Müşteri Hizmetleri Departmanına iletilmelidir. Ortak başvuru sahibinin başka bir Distribütörlük’te bir Menfaate sahip olması ya da madde 2.10’da belirtilen  bekleme şartına tabi olması durumunda, talep  yerine getirilmeyecektir. Onay verildiğinde, Distribütör tam olarak doldurulan ve hem Distribütörün hem de ortak başvuru sahibinin imzalarıyla usulüne uygun olarak tadil edilmek suretiyle düzenlenen bir Distribütör Sözleşmesini ibraz etmelidir.
 
Kazançlar. Tüm kazançlar, Distribütör pozisyonu için kaydedilen adrese gönderilecektir.
 
6 Ek A.5’de silinmiştir.
7 Ek A.5’de silinmiştir.
 
Kısıtlamalar.   Ortak başvuru sahibi eklendiğinde, asıl başvuru sahibi orijinal Distribütör Sözleşmesinin tarafı olmaya devam etmelidir; ancak eğer asıl Distribütör Oxo Global’le Distribütör
ilişkisini feshetmek isterse, fesih işlemini Oxo Global politikasına uygun olarak gerçekleştirmeli ve Ortak Başvuru Sahibi bir İş Devri Formu ibraz etmelidir. Eğer bu gerekliliğe uygun hareket edilmezse, bu Sözleşme asıl Distribütörün çekilmesiyle birlikte feshedilecektir.
 
Sponsor Değişikliği. Bu bölüm kapsamında izin verilen değişiklik, Sponsor değişikliğini içermemektedir. Değişiklik veya ekleme için işlem ücreti Ek A.16 ’de açıklanmıştır.
 
Or tak Başvuru Sahibinin İstifası. Ortak başvuru sahipleri, Müşteri Hizmetlerine bildirimde bulunarak Distribütörlükte sahip oldukları menfaatler bakımından istifalarını sunabilirler. Bu bakımdan, madde 2.10’da belirtilen bekleme şartına tabi olacaklardır.
Birden Fazla Başvuruda Bulunmak
Bir başvuru sahibi farklı Sponsorların yer aldığı birden fazla Distribütör Sözleşmesi formu ibraz ettiği takdirde, yalnızca Oxo Global’e ulaştırılacak ilk form kabul edilecektir. Oxo Global, kendi takdir yetkisi dahilinde, bu tür anlaşmazlıklarda nihai kararı verme hakkını saklı tutmaktadır.
Yeniden Başvuru için Bekleme Şartı
Politika. Tüm eski Distribütörler (ortak başvuru sahibi dahil) ve/veya bir Distribütörlükte herhangi bir menfaat sahibi olan ve yeni bir Distribütörlük için başvurmak herkes, mutlaka öncesinde asıl Distribütörlük için istifa veya iptal bildirimi sunmalı ve aşağıda belirtilen sürelerden biri boyunca beklemelidir:
 
Daha önce (doğrudan veya bir menfaat aracılığıyla) elde edilen en yüksek derece Elite veya daha düşükse, on iki (12) ay veya
 
Daha önce (doğrudan veya bir menfaat aracılığıyla) elde edilen en yüksek derece Emerald veya daha yüksekse, on sekiz (18) ay.
 
Bekleme Süresinin Sıfırlanması. Madde 2.10.1’de öngörülen bekleme süresi zarfında bekleme şartına tabi olan Distribütörün yeni bir iş kurduğu anlamına gelebilecek her türlü faaliyeti, bekleme süresinin sıfırlanmasına neden olacaktır. Bu tür faaliyetlere ilişkin göstergeler, herhangi bir sınırlama olmamak kaydıyla toplantılara katılımı ve fırsatın ya da Ürünlerin herhangi bir şekilde desteklenmesini içermektedir.
Raporlar, Gizli Bilgiler ve Ticari Sırlar
Raporlar. Oxo Global, kendisini ve Distribütörlerini haksız ve uygunsuz rekabete karşı korumayı arzu etmektedir. Oxo Global, Sanal ofis aracılığıyla Distribütörlerin organizasyonlarına erişmelerini ve
görüntülemelerini sağlar. Sanal ofis aracılığıyla oluşturulan raporlar ve ayrıca basılı kopyalar, elektronik veya dijital ortamlar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü formatta düzenlenen ve herhangi bir sınırlama olmaksızın Oxo Global veritabanında yer alan tüm Distribütörler, organizasyon listeleri, isimler, adresler, e-posta adresleri ve telefon numaraları dahil olmak üzere tüm Distribütör listeleri (beraberce “Raporlar” olarak anılacaktır) gizlidir ve Oxo Global’in özel mülkiyetindedir. Oxo Global,
 
kayda değer bir zaman, çaba ve parasal kaynak harcamak suretiyle Raporları hazırlamış, derlemiş ve yapılandırmış durumdadır ve halen bunları muhafaza etmektedir. Mevcut ve gelecekteki formatlarda sunulan ve zaman zaman tadil edilen raporlar, her bir Distribütörün gizli tutması gereken Oxo Global’in ticari açıdan avantajlı özel varlıklarını ve ticari sırlarını teşkil etmektedir. Bu gizlilik ve ifşa etmeme anlaşması olmadan — Oxo Global herhangi bir Distribütöre Raporlar sunmayacaktır. Bir Distribütörün Raporları ve bunlarda yer alan bilgileri ve ayrıca Oxo Global tarafından muhafaza edilen diğer Distribütör bilgilerini ifşa etme hakkı, münhasıran Oxo Global tarafından saklı tutulmakta olup, Oxo Global’in takdir yetkisi dahilinde reddedilebilir.
 
Amaç. Raporlar, Distribütörlere yalnızca Oxo Global işinin geliştirilmesi için alt kademe organizasyonları ile yaptıkları çalışmalarda Distribütörlere yardımcı olmak amacıyla sunulmaktadır. Distribütörler kendilerine sunulan Raporları alt kademe organizasyonlarına yardımcı olmak, motivasyon sağlamak ve eğitim vermek üzere kullanabilirler.
 
İfşa Etmeme. Bir Distribütörün Raporlarına erişimi şifre korumalıdır. Raporlar, her bir Distribütöre tam bir gizlilik esasıyla verilir. Söz konusu Raporlar, Oxo Global’den önceden yazılı izin alınmadan bir Distribütör tarafından herhangi bir üçüncü şahsa ifşa edilmeyecek veya Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin ifası veya Oxo Global’in menfaati dışında bir amaç doğrultusunda kullanılmayacaktır. Raporun her türlü izinsiz kullanımı ya da ifşası, Distribütör Sözleşmesinin yanlış kullanımını, suiistimalini ve ihlalini teşkil eder ve Oxo Globalaçısından onarılamaz zararlara neden olabilir.
 
Kısıtlamalar. Hiçbir Distribütör, kendi adına ya da başka bir kişi adına:
 
Doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir Raporda yer alan bilgileri hiçbir üçüncü şahsa ifşa etmeyecektir;
 
Doğrudan veya dolaylı olarak Raporuna ilişkin şifreyi ya da diğer erişim kodlarını ifşa etmeyecektir;
 
Bilgileri Oxo Global’le rekabet etmek için veya Distribütörün Oxo Global işini desteklemek dışında hiçbir amaç doğrultusunda kullanmayacaktır;
 
Herhangi bir Raporda belirtilen hiçbir Distribütörü kaydetmeyecek veya ayartmayacak ya da herhangi bir şekilde bir Distribütörü Oxo Global’le olan iş ilişkisini değiştirmesi için etkilemeye ya da teşvik etmeye teşebbüs etmeyecektir.
 
Fesih Durumunda Raporların İadesi. Oxo Global’in talebi üzerine ve mutlaka Sözleşmenin feshi durumunda, Distribütör kendisinin tasarrufunda bulunan ya da kontrolüne tabi olan her türlü Raporun orijinal nüshasını ve tüm suretlerini ve ayrıca bunlardan alınan tüm gizli bilgileri ya da ticari sırları (kağıt ya da elektronik formatta) Oxo Global’e iade edecektir.
 
İhlal. Eğer Distribütör Raporlar hakkındaki bu alt maddede yer alan herhangi bir taahhüdünü ihlal ederse, Şirket Distribütörlüğü feshedebilir ve Oxo Global ya da herhangi bir Distribütörü açısından söz konusu olabilecek onulmaz zararları önlemek için ihtiyati tedbire başvurabilir. Oxo Global, Raporlarla ilgili
 
haklarını korumak için ilgili kanundan doğan her türlü uygun çözümü tatbik etmenin yollarını arayabilir; bu tür çözümlerin tatbik edilmemesi, söz konusu haklardan feragat teşkil etmeyecektir.
 
Gizli Bilgi. Distribütörler, Oxo Global’in gizli bilgilerine erişim hakkı elde edebilirler. Bu bakımdan, yukarıda belirtilen hususlar sınırlandırılmaksızın, gizli bilgi özellikle bir distribütöre sunulan veya distribütör tarafından erişilebilir olan herhangi bir soy ağacı veya alt kademe raporunda bulunan bilgiler, müşteri listeleri, üretici bilgileri, komisyon veya satış raporları, ürün formülleri ve Oxo Global’in diğer finansal ve ticari bilgilerini içerir. Tüm bu bilgiler (elektronik, sözlü veya yazılı biçimde), Oxo Global’e özeldir ve aittir ve son derece gizli olarak Distribütöre iletilir veya sunulur. Her bir Distribütör, bu tür gizli veya özel bilgileri, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayacağını veya bilgileri Oxo Global ile rekabet etmek için veya Sözleşmede açıkça izin verilenler dışında herhangi bir başka amaç için kullanmayacağını kabul eder. Bu bilgiler, yalnızca Sözleşmeye uygun olarak Oxo Global programının desteklenmesi için kullanılacaktır. Distribütör ve Oxo Global, bu gizlilik ve ifşa etmeme anlaşması olmadan, Oxo Global’in ilgili bilgileri vermeyeceğini ya da Distribütörün erişimine sunmayacağını kabul etmektedir. Bu hüküm, Distribütör Sözleşmesinin sona ermesinden ya da feshinden sonra da geçerli olacaktır.
Sponsorluk ve Başka Pazarlarda Satışlar
Sponsor Olma Hakkı. Oxo Global Distribütörleri, Sözleşmeye tabi olarak organizasyonlarında bireylere Sponsor olabilirler.
 
Uyum ve Kısıtlamalar. Bu maddeye uyum Şirketi,Distribütörleri ve seçilen ülkelerde faaliyette bulunma kabiliyetlerini koruma altına almaktadır. Bu politikaların ihlali durumunda, resmi makamlar tarafından ağır para cezaları, mal varlıklarına el konulması, ticari operasyonların kapatılması veya hatta hapis cezası dahil olmak üzere düzenleyici işlem yapılabilir. Bu bakımdan, bir Distribütör:
 
muhtemel distribütörlerin hedefsiz (kör) teşvik edilmesi için faaliyette bulunmayacaktır. Birçok ülke, hedefsiz ya da soğuk teşvikleri yasaklayan sert gizlilik kanunları uygulamaktadır. Ayrıca, birçok yerel kanun potansiyel müşterilere yönelik reklamları yasaklamaktadır;
 
hiçbir Ürünü resmen onay verilmeyen bir pazara ithal etmeyecektir. Ürünler belirli ülkeler için etiketlenir ve bazen formüle edilir;
ilgili ülke için onaylanmayan Oxo Global Başlangıç Kitlerinin dağıtımını yapmayacaktır. Bir ülkenin literatüründe bulunan promosyon beyanları, başka bir ülke için uygun ya da yasal olmayabilir;
 
Oxo Global tarafından ilgili ülke için etiketlenmeyen Ürünleri satmayacaktır;
 
izin verilmeyen hiçbir Ürünü bir başka ülkeye göndermeyecektir. Bir ülkede satılacak olan Ürünler, doğrudan yetkili bir Oxo Global ofisinden veya deposundan alınmalı ve ilgili ülke için etiketlenmelidir;
 
şirketten önceden yazılı izin almadan hiçbir şekilde medyada haber yaptırmaya çalışmayacak ya da yapılan haberlerde yer almayacaktır;
 
ürünleri veya Oxo Global fırsatını ülkede yanlış tanıtmayacaktır;
 
kazanç potansiyeli ile ilgili iddialarda veya taahhütlerde bulunmayacaktır;
 
ürünler hakkında hukuka aykırı sağlık iddialarında bulunmayacaktır;
 
bir Distribütörün kayıtlı olduğu ülkenin Politika ve Prosedürlerine uymayı ihmal etmeyecektir veya
 
ülkede bulunan potansiyel distribütörleri nakit kazanç veya hacim taahhüt ederek kendi organizasyonuna katılmaya teşvik etmeyecektir.
 
Kayıtdışı ürünleri NFR pazarında bölüm 7.4.10.3'e göre satabilir veya dağıtabilirsiniz.
 
Kayıtların Saklanması
Oxo Global, tüm Distribütörlerini ticari işlemleriyle ilgili tam ve doğru kayıtlar tutmaları için teşvik eder. Oxo Global, satışlar veya işbu belgede açıklanan diğer konularla ilgili olarak veya geçerli yasa uyarınca öngörülebilecek şekilde belge ve kayıt talep etme hakkını kullanabilir.
KAYIT
Bir Distribütör, belgeyi aldıktan sonraki 72 saat içinde diğer Distribütör Uygulamalarını ve Sözleşmelerini ve diğer distribütörlerden veya yeni başvuru sahiplerinden aldıkları ürün siparişlerini Oxo Global'e iletir. Tazminat veya promosyonların manipüle edilmesi amacıyla yapılan başvuru veya emirlerin kesin olarak verilmesi yasaktır.
 
BÖLÜM 3 — YASALARA UYGUNLUK
Yasalara Uygunluk
Tüm Oxo Global Distribütörleri, işlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uyacaktır.
Münhasır Bölgelerin Olmaması
Hiçbir münhasır bölge yoktur ve hiçbir Distribütör, münhasır bölge haklarına sahip olduğunu ima veya beyan edemez. Oxo Global tarafından resmen açılmamış olan yabancı ülkeler dışında, distribütörlere sponsor olunmasıyla ilgili hiçbir coğrafi sınırlama yoktur.
Hükümet Onaylarına İlişkin Beyan
Düzenleyici makamlar, doğrudan satış programlarını veya bunların ürünlerini veya hizmetlerini onaylayıp tasdik etmez. Dolayısıyla Distribütörler, Oxo Global tarafından açıkça beyan edilmedikçe, Oxo Global Kazanç Programının veya ürünleri ya da hizmetlerinin herhangi bir hükümet kurumu tarafından onaylandığı, incelendiği veya tasdik edildiğini doğrudan veya dolaylı olarak beyan edemez.
Ürün İddiaları
Distribütörler Oxo Global’i veya bir ürününü tanıtan hem çevrim içi hem de çevrim dışı reklamlardan ve/veya beyanlardan sorumludur. Distribütör bu beyanların ve/veya gönderilerin, kaynağından bağımsız olarak kaldırılmasına yönelik tüm taleplere uymalıdır.
 
İzin Verilmeyen İddialarda Bulunmama. Bir Oxo Global Distribütörü, doğrudan ya da dolaylı olarak birOxo Global ürünü hakkında:
 
hukuka aykırı olan;
 
hükümet onaylı olduğunu iddia eden;
 
Resmi Oxo Global Literatürüyle uyuşmayan veya
 
herhangi bir hastalık, rahatsızlık veya derdin teşhis, değerlendirme, öngörü, tanım, tedavi, terapi, bakım veya yönetim ya da çözümünün Ürünün tüketilmesi, kullanılması ya da uygulanması sonucunda iyileştirilebileceğini öne süren iddialarda bulunmayacaktır.
 
Resmi Oxo Global Literatürü. Oxo Global Ürünlerini tanıtan bir Distribütör, yalnızca belirlenen ülke/pazar için Resmi Oxo Global Literatüründe yer alan iddiaları kullanabilecektir. Oxo Global Resmi Literatürünü zaman zaman tadil edebilir ve Distribütör Ürünlerin tanıtımı sırasında yalnızca güncel Resmi Oxo Global Literatürü’nü kullanacaktır
Kişisel Bilgiler
Distribütör kimlik numarası, bir Distribütörün adresi, telefon numarası vb. kişisel bilgiler gizli olarak değerlendirilecek ve yasalarca gerekli görülmedikçe, Oxo Global’in işiyle bağlantılı durumlar dışında
kullanılmayacaktır.8 Bir acil durumda soru sormak isteyen taraf, Distribütöre birinin kendisine ulaşmaya çalıştığını bildirecek olan Oxo Global uyum Departmanıyla bağlantı kurabilir.
İsim ve Benzerlik Kullanma İzni
Bu Sözleşmeyi imzalayarak, her bir Distribütör Oxo Global’e ve bağlı şirketleri ile acentelerine basılı, radyo, internet veya televizyon yayınları (kablolu ve uydu yayınlar dahil), internette veya diğer ortamlarda bulunan ses ve görüntü kayıtlarında sunulan pazarlama, promosyon, reklam ve eğitim materyallerinde (“Tanıtım Materyalleri”) ismini, fotoğrafını, benzerliğini, sesini, açıklamalarını, biyografisini, görüntüsünü ve Distribütörün Oxo Global’le olan işiyle ilgili diğer bilgileri (beraberce “Benzerlik” olarak anılacaktır) her türlü amaç doğrultusunda sürekli olarak, ücret ödemeden ve sayı bakımından bir sınırlama olmaksızın herhangi bir şekilde kullanmak, kaydetmek, fotoğraflamak,
yayınlamak, çoğaltmak, reklam amaçlı kullanmak, teşhir etmek, düzenlemek ve satmak üzere mutlak, daimi ve dünya genelinde geçerli bir hak ve yetki vermektedir. Her bir Distribütör, Benzerliğini içeren veya Benzerliğiyle birlikte sunulan Tanıtım Materyallerini inceleme ya da onaylama hakkından feragat etmektedir. Ayrıca, her bir Distribütör herhangi bir sınırlama olmaksızın özel hayatın gizliliğinin ihlali ve tanıtım haklarının ihlali ile karalama (iftira ve hakaret dahil) iddiaları dahil olmak üzere Benzerliğinin
kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk ve yükümlülük karşısında Oxo Global’i ibra etmektedir. Bir Distribütör, Oxo Global’e yazılı bildirimde bulunarak
 
8 Bkz. Ek A.6
 
henüz yayınlanmamış olan Benzerliğinin kullanım yetkisini geri çekebilir. Distribütörler, açıklamaları dahil olmak üzere verdikleri her türlü bilginin doğru ve gerçeğe uygun olduğunu kabul etmektedir.
Haksız Rekabet
Distribütör için Kısıtlamalar.
 
Oxo Global Distribütörlerini ve Müşterilerini Ayartmama. Bir Distribütör üye programları dahil olmak üzere diğer doğrudan satış, çok düzeyli pazarlama veya ağ pazarlama teşebbüslerine veya pazarlama fırsatlarına (beraberce “Ağ Pazarlama”) katılmak konusunda serbesttir. Ancak, distribütör doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel sponsorluklu Distribütörler dahil olmak üzere diğer Oxo Global Distribütörlerini veya Oxo Global çalışanlarını başka bir Ağ Pazarlama işine veya Oxo Global ile iş ilişkisini etkileyebilecek herhangi diğer fırsata teşvik etmeyecek, veya istihdam etmek için teşebbüste bulunmayacaktır. Bu, Distribütörün “arkadaşlarının” arasında Distribütörlerin olduğu sosyal medya hesaplarında yapılan genel teşvikleri de içerir. Ayrıca Distribütörün başka bir Ağ Pazarlama İşiyle ilişkisinin açıklanması ya da bir başkasının başka bir Ağ Pazarlama İşini tanıttığı bir paylaşımının yeniden paylaşılması veya tanıtılması da dahildir.
 
Oxo Global Ürünlerini ve Fırsatlarını Rakiplerin Ürün ve Fırsatlarıyla Birlikte Tanıtmama. Eğer Distribütör başka bir Ağ Pazarlama işine katılırsa, Distribütör Oxo Global Distribütörlüğünü kesinlikle ayrı ve farklı şekilde yürüteceğini kabul eder. Bu çerçevede, başka bir Ağ Pazarlama işine dahil olunması durumunda, Distribütör: (i) Oxo Globale ait olmayan Ürün ve Satış Materyallerini Oxo Global Ürünleri ve Satış Materyalleriyle aynı lokasyonda teşhir etmeyecektir; (ii) Oxo Global’e ait olmayan program, fırsat, Ürün veya hizmetleri olası veya mevcut Müşterilere ya da Distribütörlere Oxo Global fırsatları veya Ürünleriyle bağlantılı olarak sunmayacaktır; (iii) Oxo Global ile bağlantılı bir toplantı, seminer veya kongrelerde ya da Oxo Global etkinliğini iki saat ve 8 kilometre mesafesinde Oxo Globale ait olmayan fırsat, Ürün ya da hizmetleri teklif etmeyecek ya da açık veya örtülü olarak bunlara atıfta bulunmayacaktır. Eğer Oxo Global toplantısı telefon ya da internet üzerinden yapılıyorsa, Oxo Global’le ilgisi olmayan toplantılar Oxo Global toplantısından en az iki saat önce ve sonra, farklı bir konferans telefon numarası veya internet adresi üzerinden gerçekleştirilmelidir.
 
Oxo Global Müşterilerine ve Distribütörlerine Rakip Mal veya Hizmetlerin Satışı. 3.7.1.2 sayılı alt maddede ifade edilenlere karşın, bu Sözleşmenin süresi boyunca, Distribütör Oxo Global Müşterilerine veya Distribütörlerine Şirket Ürünleriyle rekabet içerisindeki programları, Ürünleri veya hizmetleri satmayacak ya da satmaya teşebbüs etmeyecektir. Oxo Global Ürünleriyle aynı jenerik kategorilerde ye alan her türlü program, Ürün, hizmet ya da Ağ Pazarlama fırsatı; maliyet, kalite veya diğer ayırt edici faktörler dikkate alınmaksızın rakip olarak değerlendirilecektir.
 
3.7.2 Fesih Sonrasında Kısıtlamalar. Sözleşmenin feshinden sonra on iki (12) ay veya hukuken uygulanabilecek daha uzun bir süre boyunca, bir Distribütör başka bir Distribütörü veya Müşteriyi farklı bir Ağ Pazarlama işi için istihdam edemez. Distribütör ve Oxo Global, ağ pazarlama birçok ülkede bağımsız yüklenici ağlarıyla yürütüldüğü ve iş genellikle internet ve telefon üzerinden yapıldığı için, ayartmama hükümlerinin coğrafi kapsamının daraltılmasına yönelik bir teşebbüsün hükmü tamamen geçersiz kılacağını kabul etmektedir. Bu bakımdan, tarafların her biri bu ayartmama hükmünün Oxo Global’in
 
doğrudan satış, e-ticaret veya başka şekillerde Ürün tedarik ettiği veya iş yaptığı tüm pazarlar için geçerli olduğunu kabul ederler. Bu hüküm, Sözleşmenin feshinden sonra da geçerli olacaktır.
Satıcı Gizliliği
Oxo Global’in satıcıları, imalatçıları ve tedarikçileriyle iş ilişkileri gizlidir. Bir Distribütör, temsilcinin Oxo Global’in talebi üzerine hazır bulunduğu Oxo Global tarafından desteklenen bir etkinlik dışında, herhangi bir temsilci veya herhangi bir tedarikçi, imalatçı veya satıcıyla doğrudan veya dolaylı olarak bağlantıya
geçmeyecek, konuşmayacak veya iletişim kurmayacaktır.
 
Hat Değ iştirm,e Çapraz Sponsorluk ve Ayartma
Yasaklı Faaliyet. Bir Distribütörlük organizasyonunda Sponsorluk hattının bütünlüğünü korumak ağ pazarlama açısından elzemdir. Bu bakımdan, her bir Distribütör Hat Değiştirme, Çapraz Sponsorluk ve Ayartma faaliyetlerinde bulunmaktan kaçınmayı kabul eder.
 
“Hat Değiştirme” (a) halihazırda Distribütörken, (b) başka bir Distribütörlükte bir Menfaat bulundururken ve/veya (c) madde 2.10’da belirtilen bekleme süresi devam ederken Distribütör olmak için başvurmayı veya Distribütör olmayı ifade eder.
 
“Çapraz Sponsorluk” veya “Hatlar Arası İşe Alım” (a) mevcut bir Distribütörün, (b) madde 2.10’da belirtilen bekleme süresine tabi bir Distribütörün veya (c) madde 2.10’da belirtilen bekleme süresine tabiyken Sponsorluk yapan ya da Ürün satın alan eski bir Distribütörün farklı bir Sponsorluk hattına Sponsorluk yapmasını içerir.
 
“Ayartma” bir başka Distribütörü Hat Değiştirme ve/veya Ça praz Sponsorluk için ayartmayı, teşvik etmeyi, bunun için fayda sağlamayı ya da başka şekillerde yardımcı olmayı ifade eder. Ayartma, diğer yöntemlerin yanı sıra, bir Oxo Global Distribütörüne başka bir doğrudan satış şirketinin Ürün veya fırsatlarını doğrudan ya da Distribütörün sık sık ziyaret ettiği bilinen sosyal medya platformlarından veya diğer Oxo Global Distribütörlerine yönelik hedefli iletişimlerle sunulması, gösterilmesi ya da açıklanması suretiyle yapılır.
 
3.9.2. Düzmece Bilgiler. Bir Distribütör bu politikanın gerekliliklerini yerine getirmekten kaçınmak için eşinin, akrabasının veya bir üçüncü şahsın ismini, ticari isimleri, takma veya düzmece isimleri, tüzel kişileri, devletin belirlediğinin dışındaki sahte kimlik numaralarını veya düzmece kimlik numaralarını kullanmayacaktır.
 
Bildirim Yükümlülüğü. Hat Değiştirme, Çapraz Sponsorluk ve Teşvik Oxo Global’e ve ilgili Distribütörlere zarar verebileceği için, başka bir Distribütörün bu taahhütleri ihlal ettiğini öğrenen veya bu tür bir durumdan şüphelenmek için makul bir gerekçesi olan her bir Distribütör makul açıdan mümkün olan en kısa sürede Şirkete bildirimde bulunmakla yükümlüdür.
 
İhlal için Çözümler. Bu taahhütler bir Distribütör tarafından ihlal edildiği takdirde, Şirket madde 8.2 ve 8.3’te ifade edilen aksiyonlardan herhangi birini ya da tamamını alabilir. Ayrıca, Şirke:t (i) ihlal eden Distribütörlükleri feshedebilir; (ii) Hat Değiştirme sonucunda oluşturulan Distribütörlükleri (“İkinci Distribütörlük”) feshedebilir; (iii) ilgili Distribütörlüklerden herhangi biri aleyhinde öngörülen hukuki
 
çözümler kapsamında para cezası uygulayabilir9 ve (vi) zorlayıcı koşullar ve hakkaniyet ilkesi aksini zorunlu kılmadıkça, İkinci Distribütörlük şeklinde kaydedilen Distribütörlüklerin kalmasına karar verebilir ve Sponsorluğu ya da Yerleştirmeyi değiştirmeyebilir. Ancak Şriket, bu yönde bir yükümlülük taşımamaktadır ve organizasyona ilişkin her türlü hamle ve nihai tasarruf, münhasıran Şriketin takdir yetkisine bağlıdır. Distribütörler, çözümlere tabi olarak, söz konusu Distribütörlüklere ilişkin tasarruflardan doğacak ya da bunlarla ilişkili olacak şekilde Şirkete yöneltebilecekleri tüm taleplerden feragat etmektedir.
 
Etik Dışı Faaliyetler. Her bir Distribütör, Oxo Global iş faaliyetlerinde bulunurken her zaman etik kurallara ve profesyonellik ilkesine uygun hareket etmeyi kabul etmektedir. Bu bakımdan, Distribütör etik dışı faaliyetlerde bulunmamayı ve ayrıca Alt Kademesinde bulunan kişileri etik dışı faaliyetlere katılmaları için teşvik etmemeyi ya da bu tür davranışlara müsamaha göstermemeyi kabul etmektedir. Etik dışı davranışlara örnekler, herhangi bir sınırlama olmamak kaydıyla, bu Sözleşmede açıklanan hususları içerir:
 
Ürün hakkında onaylanmayan iddialarda bulunmak;
 
Onaylanmayan gelir iddialarında bulunma;k
 
Ürünlerin kalitesi, mevcudu, derecesi, fiyatı, ödeme şartları, iade hakları, garantisi veya performansı konusunda gerçeğe aykırı ya da yanıltıcı beyanlar veya satış teklifleri dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla herhangi bir şekilde yanlış beyan veya açıklamalarda bulunmak;
 
Başka Distribütörleri veya Şirketi küçük gören yorumlarda bulunma;k
 
Perakende Tesislerde Ürün satışı yapılmasına neden olmak;
 
Açık yazılı izin almadan başka bir Distribütörün veya bir üçüncü şahsın kredi kartını kullanmak;
 
Şirketin Gizli Bilgilerini kötüye kullanm;ak
 
Hat Değiştirme, Çapraz Sponsorluk veya Ayartma;
 
Satış ve promosyon faaliyeti gerekliliklerine uymamak;
 
İzinsiz ön pazarlama faaliyetlerinde bulunmak;
 
Yeniden Satış için Uygun Olmayan bir pazarda faaliyette bulunulmasına ilişkin kuralları ihlal etmek;
 
Şirketin ve/veya Distribütörlerinin itibarını zedeleyecek kişisel davranışlarda bulunmak;
 
Bir Distribütörlüğün işletilmesine ilişkin kanunları ihlal etmek;
 
9 Bkz. Ek A.7
 
Davranış Kurallarını ihlal etmek;
 
Sözleşmeyi ihlal etmek.
 
Oxo Global İş Modeline Uyum
Bir Distribütör, Oxo Global fırsatını Resmi Oxo Global Literatüründe özel olarak belirtilenler dışında bir kazanç planı veya Yerleştirme programı aracılığıyla ya da bunlarla birlikte sunmayacaktır. Ayrıca, bir Distribütör diğer mevcut ya da muhtemel Distribütörleri Oxo Global’e Resmi Oxo Global Literatüründe belirtilen programdan farklı bir şekilde katılmaya teşvik etmeyecek veya bu yönde bir talepte bulunmayacaktır. Distribütörün derecesi dikkate alınmaksızın, bir Distribütör diğer mevcut ya da
muhtemel Distribütörlerden Oxo Global Distribütörü olmak için Oxo Global’in belirlediklerinden farklı bir sözleşme, kontrat ya da üyelik planı imzalamalarını talep etmeyecek veya bu yönde bir teşvikte bulunmayacaktır. Benzer bir şekilde, bir Distribütör diğer mevcut ya da muhtemel Distribütörlerden Oxo Global Kazanç Planına katılmak için ilgili kanun(lar) nezdinde izin verilen ölçüde Resmi Oxo Global Literatüründe tavsiye edilen ya da gerek görülen alımlar ya da ödemeler dışında herhangi bir kişi veya
kuruluştan Ürün satın almalarını veya ödeme yapmalarını talep etmeyecek veya bu yönde bir teşvikte bulunmayacaktır.
Eğitim İhtiyacı
Distribütörler, sponsor oldukları Distribütörleri yeterince eğitmek için teşvik edilir. “Yeterli eğitim”, herhangi bir sınırlama olmaksızın, Politikalar ve Prosedürler, Kazanç Planı, Ürün bilgileri, geçerli iş uygulamaları, satış stratejileri ve etik iş davranışları hakkında eğitimi kapsayacaktır. Bir Sponsor, kendi organizasyon ağındaki Distribütörlerle daimi bir profesyonel liderlik ilişkisi içinde olmalı ve ürün ve hizmetlerin son tüketiciye satışına ilişkin iyi niyetli gözetim, satış ve dağıtım işlevini gerçekleştirme borcunu yerine getirmelidir.
Gizlilik
Distribütörler, güvenlik ihlallerinin bildirimine ilişkin kanunlar dahil olmak üzere yürürlükteki tüm gizlilik ve veri güvenliği kanunlarına uymalıdır. Distribütörler, bir perakende Müşterisi, muhtemel perakende Müşterisi veya diğer Distribütörler tarafından verilen kredi kartı ve sosyal güvenlik numaraları dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü özel bilgiyi korumak ve emniyet altına almak
için uygun adımlar atmalıdır. Distribütörler, söz konusu bilgileri kesinlikle gizli tutmalıdır. Distribütörler, gizli bilgi içerebilecek tüm belgelerin güvenli bir şekilde idare edilmesinden ve saklanmasından sorumludur. Distribütörler, gizli bilgilerin ve Müşteri verilerinin güvenliğini öngörülen tehditler veya
tehlikeler karşısında korumak için uygun idari, teknik ve fiziksel tedbirleri almalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Uygun tedbirler, herhangi bir sınırlama olmamak kaydıyla, aşağıdakileri içerir:(i)
elektronik aktarım öncesinde verileri şifrelemek; (ii) kayıtları güvenli bir lokasyonda saklamak; (iii) bilgisayar dosyalarını şifre korumalı olarak saklamak veya (iv) gizli bilgileri veya Müşteri verilerini içeren kağıt evrakları kırpma makinesinde imha etmek. Distribütörler, bu tür bilgileri içeren belgeleri yalnızca işlemin tamamlanması açısından gerek görülen süre boyunca saklamalıdır. Distribütörler, kullandıktan sonra Müşteri verilerini veya diğer gizli bilgileri içeren her türlü basılı veya elektronik kaydı (a) kırpmak;
(b) kalıcı olarak silmek veya ortadan kaldırmak veya (c) bu kayıtlarda yer alan Müşteri verilerini ve diğer gizli bilgileri hiçbir şekilde okunamayacak, yeniden birleştirilemeyecek veya çözülemeyecek hale
getirmek üzere modifiye etmek suretiyle bilgileri imha etmek için makul tüm adımları atarak ortadan kaldırmalıdır.
 
Diğer iŞrketlerin SatışGücü
Distribütör, başka bir doğrudan satış şirketinin üyelerini Distribütör olmaları için sistematik olarak hedef almaktan kaçınmayı kabul etmektedir. Söz konusu yasaklı faaliyetlerde bulunulduğu iddiasıyla bir Distribütör aleyhine bir talep, tazminat talebi, resmi işlem, dava, tahkim ya da arabuluculuk işlemi başlatıldığı takdirde, Distribütör ilgili sistematik hedeflemeden kaynaklanan ya da bununla ilişkili olan her türlü tazminat talebi, dava, hukuki işlem ve talep karşısındaOxo Global’i tazmin edecektir.
Distribütörler, bir başka doğrudan satış şirketinin satış gücü mensuplarını ilgili şirketle yaptıkları sözleşmenin şartlarını ihlal etmeye teşvik edemezler. Distribütörler, Oxo Global tarafından onaylanmayan veya desteklenmeyen bu tür faaliyetler konusunda bütün risk ve sorumluluğu bizzat üstlenmiş olacaktır.
Politika İhlallerinin Bildirilmesi
Başka bir Distribütör tarafından politika ihlali yapıldığını fark eden Distribütörler faks, posta veya e-posta aracılığıyla Oxo Global Uyum Departmanına ihlali yazılı olarak bildirmelidir. Bu tür belgelerde Distribütörün imzası ve kullanıcı kimliği bulunmalıdır. İsimsiz şikayetler, hiçbir şart altında dikkate alınmayacaktır. Şikayette bulunan taraf(ın) ve sonrasında da politika ihlali iddiasında adı geçen kişi(ler)in yazılı olarak düzenledikleri belgelerin ibraz edilmesi gerektiği için bu tür konularda telefonla yapılan bildirimler kabul edilmeyecektir. Olayın tarihi, kaç kez meydana geldiği, ilgili kişiler, şahitler gibi bilgiler ve diğer destekleyici dokümanlar rapora eklenmelidir.
 
BÖLÜM 4 — DİSTRİBÜTÖRLÜK MÜLKİYETİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Ölüm veya İş Göremezlik Durumunda Halefiyet
Politika ve Prosedür. Bir Distribütörün vefatı üzerine, hukuki mirasçı(lar)ın Distribütör olmak için gereken şartları taşıması kaydıyla, Sözleşme ve Distribütörün hakları kanunda öngörüldüğü üzere
mirasçı(lar)ına geçecektir. Ancak, söz konusu mirasçı ölüm belgesinin tasdikli bir sureti ve vasiyet vasiyetname yetki belgesi ya da hukuki mirasçının belirlendiği bir mahkeme kararı ile birlikte yeni
mülkiyeti yansıtmak üzere doldurulan iş devri formunu Oxo Global’e ibraz edene kadar, Oxo Global ilgili devri tanımayacaktır. 10 Şirketin devrin uygun olduğuna kanaat getirmesi üzerine, Distribütörlük
mirasçıya devredilecektir. Devir sonrasında, halef diğer Distribütörlerle aynı hak ve yükümlülüklere sahip olacaktır.
 
Menfaat. Bu alt maddede belirtilen Distribütörlük devri, madde 2.2’de belirtilen Menfaat hükümlerine tabi olacak ancak devralan konumunda bulunan ve halihazırda Distribütör olan bir mirasçı hangi Distribütörlüğü işletebileceğini seçebilecektir. Seçim, Uyum Departmanına bildirimde bulunulduktan sonra 30 gün içerisinde yapılmalıdır. Bildirim üzerine, Uyum Departmanı seçilmeyen Distribütörlüğü feshedecektir.
 
10 Bkz. Ek A.9
 
Şriketler. Eğer Distribütör bir şirketse ve şirketin tek sahibi vefat ederse, mahkeme kararıyla aksi öngörülmedikçe, şirketin Distribütörlüğünün şirkette kanunen hak sahibi olan mirasçı(lar)a devri madde
4.1.1 hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.
 
4.1.4 İş Gröemezlik. Bir Distribütörün iş göremez hale gelmesi ve Distribütörlüğünü işletmesinin mümkün olmaması durumunda, Şriket iş göremezlik sırasında Distribütörlüğün Distribütörün yetkili temsilcisi tarafından işletilmesini kabul edecektir. Bunun için, yetkili temsilci Distribütörün iş göremezliğine ilişkin uygun kanıtların yanı sıra, Şriketin hukuki olduğunu doğrulayabileceği şekilde iş göremez Distribütör adına hareket etme yetkisini uygun şekilde kanıtlayan orijinal bir belge (örneğin sürekli ya da koşula bağlı bir vekaletname) ibraz etmelidir.
Boşanma veya Tasfiye
Gereklilikler. Devam eden boşanma veya tüzel kişi tasfiye süreci boyunca, her iki taraf aşağıda belirtilen işletme yöntemlerinden birini benimsemelidir:
 
Taraflardan biri, diğer(ler)inin ve Oxo Global’in yazılı izniyle, Oxo Global Distribütörlüğünü diğer eşle veya bırakmayan hissedar, ortak veya mütevelli ile doğrudan ve tek başına ilgilenecek şekilde yürütebilir veya
 
Taraflar, Oxo Global Distribütörlüğünü her zamanki faaliyet esasına göre müşterek olarak yürütmeye devam edebilir; bu durumda, Oxo Global tüm ücret ödemelerini boşanma ya da tasfiye öncesindeki gibi ödemeye devam edecektir.
 
Komisyon Ödemeleri. Oxo Global Komisyonları boşanan eşler ya da tasfiye edilen kuruluşların üyeleri arasında bölüştürmeyecek ve kazançları her zamanki gibi ödeyecektir. Bir boşanma ya da tasfiye sürecinin taraflarının Komisyonların dağıtımı ve Distribütörlüğün mülkiyeti konusundaki bir anlaşmazlığı çözüme ulaştıramamaları durumunda, yetkili bir mahkeme emri alınana kadar Distribütör Sözleşmesi ve ödemelerde bir değişiklik yapılmayacaktır. Şirketinmünhasır takdir yetkisine bağlı olarak belirlenecek olağanüstü koşullar çerçevesinde farklı bir yaklaşım sergilenmesi gerekmedikçe, takdir ve tazminatlar Şirket tarafından Distribütör için belirlenen geçmiş uygulamalara göre yürütülecektir.
 
6 Ay Bekleme Kuralı. Eğer eski eşlerden biri bir boşanma kapsamında verilen boşanma kararına uygun olarak Distribütörlükteki tüm haklarından feragat etmişse, başvuruda bulunmadan önce altı (6) ay beklemesi gerekmektedir yeni bir Distribütörlük için. Şirket, münhasır takdir yetkisi çerçevesinde, bekleme süresinin tamamını ya da bir kısmını kaldırabilir. Bir tüzel kişinin tasfiyesi durumunda, tüzel kişide Menfaat sahibi olanlar Distribütör olarak yeniden kaydolmadan önce nihai tasfiye tarihinden itibaren altı (6) ay beklemelidir. Ancak her iki durumda da, eski eş veya iş ortağı önceki organizasyonunda yer alan Distribütörler veya eski Müşteriler bakımından hiçbir hakka sahip olmayacaktır ve diğer yeni Distribütörler gibi yeni bir iş kurmalıdır.
Eşleri veya İlişkili Şirketleri İlgilendiren Devirler
Şahısla.r Bir şahıs olan Distribütör, menfaatlerini (ve eğer ilgiliyse, eşinin menfaatlerini) tamamı (% 100) eşlerden birine ya da ikisine ait olan bir tüzel kişiye devredebilir. (Örnek: Bay A, bir Distribütörlüğün
 
tek hak sahibidir. Haklarını XYZ şirketine devredebilmesi için, kendisinin (ve eşinin) XYZ şirketinin tek hissedarı, yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi olması gerekir.)
 
Şriket. Bir tüzel kişi olan ve tamamı (%100) bir şahsa ve/veya eşine ait olan Distribütör, menfaatlerini şahsa ve/veya eşine devredebilir. Örnek: XYZ şirketinin tamamı (%100) Bay A’ya aittir. Distribütörlük, XYZ şirketi adınadır. Bu bakımdan, XYZ şirketi menfaatlerini Bay A’ya (ve aynı hesap üzerinden Bayan A’ya) devredebilir.
 
Devir Gereklilikleri. Bir devri gerçekleştirmek için, Distribütör tadil edilmiş Distribütör Başvurusuyla birlikte aşağıdakileri ibraz etmelidir:
eğer eş eklenecekse, evlendirme belgesinin bir sureti;
 
eğer eş kaldırılacaksa, her iki eşin imzaladığı izin belgesinin noter tasdikli sureti;
 
eğer bir tüzel kişiye devredilecekse, yetkili makam tarafından düzenlenen faaliyet belgesi ve tüm hak sahiplerinin ve yönetimin gösterildiği kuruluş belgelerinin sureti veya
 
eğer bir tüzel kişiden şahsa ve/veya şahıs ve eşine devredilecekse, tüzel kişinin bir yöneticisinin veya yönetim kurulu üyesinin ve ayrıca şahsın (ve eğer ilgiliyse, eşinin) imzaladığı yetki belgesi.
Tüzel Kişinin Şeklinde Değişiklik
Bir tüzel kişi olan ve kuruluş şeklini değiştirmek isteyen Distribütör, tüzel kişideki Menfaatlerde değişime yol açmadığı müddetçe kuruluş şeklini değiştirebilecektir. Resmi tüzel kişinin tüm Menfaat sahipleri, değişikliği kabul ettiklerine dair imzalı ve noter tasdikli ya da başka bir şekilde onaylı belge düzenlemelidir. Ayrıca, yeni tüzel kişinin Sözleşmeyi ve Oxo Global’e karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları üstlendiğine dair noter tasdikli bir kararın yanı sıra tadil edilen Distribütör Sözleşmesi de
yeni tüzel kişi tarafından sunulmalıdır. Bunun için bir işlem ücreti alınacaktır (bkz. Ek A.16). Önceki tüzel kişinin üyeleri, Oxo Global’e olan borçlardan veya diğer yükümlülüklerden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.
Sınırlamalar11
Madde 4.1, 4.2, 4.3 ve 4.6 kapsamında yapılan değişiklikler, Sponsorluk değişikliğini içermeyecek olup, ücrete tabidir (bkz. Ek A.16). Değişikliğin bir Distribütörlüğe ilişkin Menfaatlerde değişime neden olması durumunda, söz konusu değişiklik madde 4.7’de belirtilen rüçhan hakkı kurallarına tabi olacaktır.
Bir Distribütörlüğün Devri veya Satışı 12
Politikalar. Oxo Global Distribütörlüğün satılmasını, Distribütörlüklerde bulunan kısmi hakların devrini ve hakların devri için hileli olarak yapılan ortaklık uygulamalarını onaylamamaktadır. Eğer bir
 
11 Ek A.20’de tadil edilmiştir.
12 Bkz. Ek A.5
 
Distribütör herhangi bir Oxo Global Distribütörlüğünde sahip olduğu hakların tamamını ya da bir kısmını satmak, devretmek veya temlik etmek (bu kısımda “devir” olarak anılacaktır) isterse, bu durumda,
 
devir madde 4.7’de belirtilen Rüçhan Hakkı kurallarına tabi olacaktır ve
 
devir sonucunda Sponsorluk hattında değişiklik yapılamaz ve
 
satan Distribütör, madde 2.10’da ifade edilenden az olmayacak bir süre boyunca başka bir Sponsor altında Distribütör olmak için yeniden başvuramaz ve
 
onay verilmesi halinde, satın alan Distribütör talimatlara uygun olarak doldurduğu İş Devri Formunu yeni bir Distribütör Başvurusu ve Sözleşmesiyle birlikte ibraz etmelidir.
 
Şirketler. Bir hissedarın, yönetim kurulu üyesinin, yöneticinin, müdürün ya da üyenin eklenmesi ya da değiştirilmesi (ancak kesinlikle pozisyonun kaldırılması veya istifa değil) yoluyla bir tüzel kişinin Menfaat sahiplerinde yapılan değişiklikler, hak devri olarak değerlendirilir ve bu bakımdan, madde 4.7’de belirtilen rüçhan hakkı prosedürlerine tabidir.
 
Saklı Tutulan Haklar. Burada aksi yönde belirtilen hususlar dikkate alınmaksızın, , Sponsorun veya alt kademe Distribütör(ler)in mevcut pozisyonundan transferi yalnızca Oxo Global’in münhasır takdir yetkisine göre tespit edeceği üzere işletmenin menfaatleri açısından uygun olduğuna kanaat getirilmesi durumunda gerçekleştirecektir. Distribütörler, söz konusu durumla ilgili karardan doğan ya da kaynaklanan hususlarda Şirkete karşı her türlü talep haklarından feragat etmektedir.
Rüç han Hakkı (RFR)
Bir Distribütörlüğün satışına ya da mülkiyetinin devrine ilişkin tüm teklifler, burada açıklanan rüçhan haklarına tabidir ancak madde 4.1, 4.2 ve 4.3 çerçevesinde yapılacak devirler için uygulanmayacaktır.
 
Prosedürler. Eğer Distribütörlükteki menfaatini satın almak üzere bir Distribütöre (aşağıda açıklanan şekilde) İyi Niyetli Teklif iletilirse, Distribütör öncelikle İyi Niyetli Teklifte yer alan şart ve koşullara tabi olarak söz konusu menfaati satın alması için öncelikle Oxo Global’e teklifte bulunacaktır. Distribütör, İyi Niyetli Teklifi yazılı olarak Oxo Global’e iletecek ve Oxo Global on beş (15) iş günü içerisinde teklifi kabul etme hakkına sahip olacaktır. Bir “İyi Niyetli Teklif”, Oxo Global’in münhasır takdir yetkisi doğrultusunda meşru bir teklif olarak değerlendirmesi kaydıyla, Distribütör olmayan bir Kişi tarafından Distribütörlük hak ve yükümlülüklerini satın almak için emsallerine uygun olarak yapılan yazılı tekliftir. Meşru teklif kanıtı, herhangi bir sınırlama olmamak kaydıyla nakit tutarları veya emanet hesabına yatırılan menkul kıymetleri, kredi taahhüdü kanıtını ve münhasıran Distribütörlük haklarını ve yükümlülüklerini satın almak maksadıyla atılan diğer adımları içerebilir.
 
Bu madde, Distribütör tarafından alınan her yeni İyi Niyetli Teklif için geçerli olacaktır.
 
Uyum Departmanının Onayı. Satıcı ve alıcı, incelenmek ve onaylanmak üzere aşağıdakileri Uyum Departmanına ibraz etmelidir: i) satıcı ve alıcı arasında imzalı olarak düzenlenen bir alım satım sözleşmesi;
ii) Alıcının doldurduğu ve imzaladığı bir Distribütör Başvurusu ve Sözleşmesi ve iii) doldurulmuş bir Satış/ Devir Formu. Oxo Global, alıcı ve satıcı arasındaki işlemi analiz etmek için gerek duyabileceği ilave
 
belgeleri talep edebilir. Uyum Departmanı, mutlak takdir yetkisi çerçevesinde, taraflardan gereli tüm belgeleri aldıktan sonra üç (3) iş günü içerisinde satış, devir veya temliki onaylayacak ya da reddedecektir. Distribütörler, söz konusu durumla ilgili karardan doğan ya da kaynaklanan hususlarda Şrikete karşı her türlü talep haklarından feragat etmektedir.
 
İptal Edilebilen Satışlar; Yükümlülüklerin Üstlenilmesi; Bekleme Süresi. Eğer satıcı he Distribütörlüğünü Oxo Global’e iletilen teklifte belirtilenlerden farklı şartlarla devreder veya devretmeye teşebbüs ederse, O kendi takdir yetkisiyle bu işlemleri iptal edebilir. Ayrıca, eğer taraflar işlem için Oxo Global'in onayını almazlarsa, Oxo Global işlemi reddedebilir.
 
BÖLÜM 5 —OXO GLOBAL ÜRÜNLERİNİ VE FIRSATLARINI TANITMAK
Ürün Satışları
Satış Sunumları. Satış sunumlarında Distribütörler, kendilerini, Oxo Global ürünlerini ve işlerinin amacını Müşteri adaylarına doğru bir şekilde tanıtacaktır. Distribütörler, yanıltıcı, aldatıcı veya haksız satış uygulamalarından yararlanamaz. Sunulan Ürünlerin açıklanması ve sergilenmesi, herhangi bir sınırlama olmaksızın fiyat, ödeme şartları, iade hakları, garantiler ve satış sonrası hizmetlerle teslimat dahil olmak üzere her bakımdan doğru ve eksiksiz olacaktır.
 
Birebir görüşmeler veya telefon görüşmeleri, makul bir şekilde ve müdahaleci bir tutumu önlemek için makul saatler içinde yapılacaktır. Distribütörler, bir tanıtım gösterisini veya satış sunumunu tüketicinin talebi üzerine derhal sonlandırmalıdır.
 
Distribütörler, bireysel tüketicilerin güvenini suiistimal etmeyecek, tüketicilerin ticari deneyim eksikliğine saygı gösterecek ve bir Müşterinin yaşı, hastalığı, anlayış eksikliği veya dil becerisi eksikliğini istismar etmeyecektir.
 
Distribütörler, herhangi bir başka şirketi veya ürünü doğrudan bir şekilde veya ima yoluyla kötülemeyecektir. Distribütörler, yanıltıcı olabilecek veya adil rekabet prensipleriyle uyumsuz olabilecek karşılaştırmalarda bulunmaktan kaçınacaktır. Karşılaştırmalar, haksız bir şekilde seçilmeyecek ve kanıtlanabilir gerçeklere dayanacaktır.
 
Bir toplantı için tesis kiralanırken, katılan Distribütörlerden ve misafirlerinden alınacak ücret toplantının doğrudan maliyetlerini karşılamak için makul açıdan gerekli olan tutarla sınırlı tutulacaktır. Bu tür toplantıların amacı, Distribütörlere kar sağlamak değildir.13
satış sunumları, Oxo Global ürünlerine özgü içeriği ve fırsatı sınırlamalıdır.
 
ÖnerilenPerakende Satış Fiyatı. Oxo Global, bir Distribütörün perakende satışları için kılavuz olarak önerilen bir perakende satış fiyatı sunar. Bir Distribütörün, toptan fiyatın altında herhangi bir fiyat reklamını yapmasına izin verilmez; Bununla birlikte, bir Distribütör,Oxo Global Ürünlerini, Müşterilerine, kabul ettikleri herhangi bir fiyatla özel olarak pazarlayabilir ve satabilir.
 
Satış Makbuzu. Yüz yüze satış yapıldığında, Distribütör Perakende Müşterisine Ek B’ye uygun olarak doldurulmuş bir satış makbuzu verecektir. Distribütörler, satış makbuzlarının kopyalarını satış tarihinden itibaren en az üç (3) yıl süreyle saklayacaktır.14
Oxo Global, kendi takdir yetkisi dahilinde, Distribütörlerin bu maddeye uyumunu tespit etmek üzere rastgele ve hedefe özel Distribütör denetimleri yapabilir. Ayrıca, Oxo Global satışları doğrulamak için Perakende Müşterileriyle görüşebilir.
 
Denetimlerde başarısız olan Distribütörler, madde 8.2 ve 8.3’te belirtilenler dahil olmak üzere çözüm aksiyonlarına tabi olacaktır.
İddialar
Bu maddede, Distribütörlerin dile getirebilecekleri Ürün ve fırsat iddiaları ile sınırlamalar belirtilmektedir. Ayrıca, Distribütörün Oxo Global işi kurarken kullanabileceği reklam türleri ve yöntemleri de açıklanmaktadır.
Ürün İddiaları. Bir Distribütör, Ürünlerin onaylandığı ülke için Resmi Oxo Global Literatüründe yer alan iddialarda bulunabilir. Bir Distribütör, Resmi Oxo Global Literatüründe yer almayan Ürün iddialarında bulunmayacaktır.
 
Fırsat, Yaşam Tarzı ve Gelir İddiaları. Distribütörler, Kazanç Planını doğru ve adil bir şekilde açıklamalıdır.
 
Mevcut veya muhtemel Distribütörlere geçmiş, olası veya fiili gelir iddiaları sunulamaz ve Distribütörler kendi gelirlerini başkalarına başarı garantisi vermek üzere kullanamazlar.
 
Distribütörler, Komisyon ödemelerini sergileyemez ya da istihdam ederken veya fırsatı açıklarken spesifik gelir iddialarında ya da beyanlarında bulunamazlar.
 
Nakit ödüllerin görüntüleri çevrimiçi yayınlanmayacak veya fırsatı tanıtmak için başka şekillerde kullanılmayacaktır.
 
İzin Verilen İddialar. Kazanç Planından kaynaklanan yaşam tarzı ve gelir iddiaları, Ek C’de izin verilen iddialara mutlak suretle uygun olacaktır.
 
Reklam Materyalleri
Oxo Global fırsatı ve Ürünleri pek çok yönden mevzuata tabi olduğu için reklam hukukuna uyulması önemlidir. Şirket, reklam hukukuna uymak için her türlü çabayı göstermekte ve Distribütörlerden de aynı yaklaşımı beklemektedir.
On aylı Materyallerin Kullanılması. Oxo Global Ürünlerini ve/veya Oxo Global Kazanç Planını ve fırsatını sunarken yalnızca Resmi Oxo Global Literatüründen yararlanılabilir. Oxo Global literatürü, Oxo Global Uyum Departmanından önceden yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz veya yeniden basılamaz. İzin almak için önerilen reklam materyalinin bir kopyası Oxo Global Uyum Departmanına posta, faks veya e- posta ile gönderilmelidir. İzin alınan bir metin tadil edilemez veya değiştirilemez. Herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde, yeni materyal onay için gönderilmelidir. Distribütörler, materyalin işleme alınması için kırk sekiz (48) saat zaman tanımalıdır.
 
Elektronik Reklam. Basın, radyo, televizyon, İnternet, elektronik veya diğer ortamlarda reklam verilirken, yalnızca Oxo Global tarafından onaylanmış materyaller kullanılabilir. Pankartlar, ticari sergi materyalleri ve diğer ilgili tanıtım malzemeleri, Oxo Global tarafından önceden ve yazılı olarak onaylanmalıdır. Kurumsal web sitesinde ve kopyalanmış web sitesinde bulunan öğeler, tanıtım amaçlarıyla indirilebilir. Ancak bir Distribütör promosyon amacıyla ücretsiz ürün verebilir.
Tic ari Markalar ve Telif Hakları
Mülkiyet. Oxo Global ismi ve tüm Şirket Ürünlerinin, hizmetlerinin ve programların ismi, Şirketin
ticari markalarıdır ve Şirkete aittir. Şirket, aynı zamanda belirli Şirket Ürünlerinin isimlerine ve içeriklerine ilişkin haklar için lisans vermektedir (Üçüncü Şahıs Markaları). Şirket, ticari markalarının ve telif haklarının uygulanması, muhafaza edilmesi ve korunması için önemli kaynaklar tahsis eder.
 
İzin Verilen Kullanım. Distribütörler, ticari markaları ve Üçüncü Şa hıs Markalarını yalnızca yazılı olarak izin verildiğinde kullanabilirler. Bir Distribütör, Şirketin yazılı iznini almadan Distribütörün Oxo Global işini tanıtmak için Şirketin isimlerini veya ticari markalarını, isimleri, logoları, e-posta adreslerini, ticari takdim şekillerini veya ticari isimleri ya da Şirket ve Üçüncü Şahıs Markaları tarafından kullanılan ayırt edici ifadeleri kullanamayacaktır. Şirketinyazılı izin vermesi durumunda, Şirket icari markalardan ya da ticari isimlerden herhangi birini değiştirdiğinde ya da bıraktığında, Distribütör de aynı şekilde ticari markayı ya da ticari ismi değiştirmeyi ya da bırakmayı kabul etmektedir. Şirketin haklarının korunması açısından, bir Distribütör patent, ticari marka, internet alan adı veya telif hakkı başvurusunda bulunmak suretiyle, Oxo Global’in veya Oxo Global Ürünlerinin isimleri, ticari markaları, logoları ya da ticari isimleri üzerinde hiçbir hak, mülkiyet hakkı ya da menfaat elde edemez. Oxo Global’in sahibi olmadığı veya lisans vermediği bir ticari markanın hukuka aykırı olarak kullanılması kesinlikle yasaktır. Bir Distribütör, eşantiyon ürün geliştirme ve satma yetkisine sahip olduğunda, yazılı olarak izin verilmesi durumunda, Oxo Global ticari markalarını kullanabilir; ancak, bu eşantiyon ürünleri maliyetten daha fazlasına satamaz.
 
İzinsiz Tesciller. Distribütörler, Şirketin ticari isimlerini, ticari markalarını, hizmet markalarını, telif haklarını, Ürün isimlerini veya Oxo Global ismini ya da türevini kullanamaz ve herhangi bir resmi ya da özel kuruluş nezdinde (internet alan adı tescil servisi dahil) tescil ettirmeye teşebbüs edemez.
 
Kullanım Hakları. Distribütör, Oxo Global’in ticari markalarını ve telif hakkına tabi materyallerini kullanmak için Şirkettenalınan hiçbir lisansın münhasır nitelikte olmadığını kabul etmektedir. Distribütör ticari markalar ve telifli materyallerle ilişkili tüm şerefiyenin (distribütörün kullanımından kaynaklanan şerefiye dahil) doğrudan ve münhasıran Oxo Global’in lehine hüküm ifade ettiğini ve Oxo Global’e ait olduğunu ve Distribütör Sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi üzerine, ticari markaların veya telifli materyallerin Distribütör tarafından kullanımıyla ilişkili şerefiyeye hiçbir parasal tutarın atfedilemeyeceğini açıkça kabul eder.
 
Zararlar. Distribütörler, işbu Politikalar ve Prosedürler uyarınca özellikle izin verilen durumlar veya Oxo Global tarafından aksi yazılı olarak onaylanan durumlar dışında, Oxo Global’in ticari isimleri, ticari markaları, hizmet markaları, telif hakları ve diğer fikri mülkiyet haklarının herhangi bir biçimde kötüye kullanımından doğan zararlardan dolayı Oxo Global’e karşı sorumludur.
 
Telif Hakları. Şirketin literatürü, ses kayıtları, görüntü kayıtları, internet website materyalleri ve programlarının tamamının telif hakları Şirkete aittir ve yalnızca Şirketin önceden yazılı izni alınmak suretiyle kopyalanabilir.
Diğer Kullanımlar ve Reklam Araçları
Bağımsız Yüklenici Statüsünün Belirlenmesi. Bir Oxo Global ticari ismi ya da ticari markası bir reklamda kullanılırken, Distribütörün Şirketin bağımsız Distribütörü olduğu açıkça belirtilmektedir.
 
“Ücretsiz” Telefon Numarası Listeleri. Oxo Global Distribütörlerinin “ücretsiz” telefon numaralarını
Oxo Global ticari ismi altında listelemelerine izin verilmez.
 
Basılmış Çekle.r Oxo GlobalDistribütörlerinin Oxo Global ticari ismini veya ticari markalarından herhangi birini kendi ticari veya şahsi çek hesaplarında kullanmalarına izin verilmez.
 
Basılı Kartvizitler veya Antetli Kağıtlar. Oxo Global bağımsız Distribütörlerinin Oxo Global’den önceden yazılı onay almaksızın Oxo Global adını veya ticari markasını kullanarak kendi kartvizitlerini veya antetli
kağıtlarını oluşturmalarına izin verilmez.
 
İnternet ve Website Reklamı
Oxo Global Kopya Websiteleri. Bu maddede belirtilen hususlar haricinde, Oxo Global ürünlerini veya fırsatlarını websitelerde tanıtmak ya da satmak için yalnızca Oxo Global’in kopya website programı
kullanılabilir. Kopya websiteler, Distribütörün internette profesyonel ve Oxo Global tarafından onaylanmış bir varlık sergilemesini sağlamak üzere sorunsuz bir şekilde doğrudan resmi Oxo Global websitesine bağlanmalıdır.
 
İzinsiz Website Kullanılmaması. Hiçbir Distribütör (burada açıklanan durumlar haricinde) bir website için izin veremeyeceği gibi websitenin sahibi ya da kullanıcısı olarak hareket edemez ya da (doğrudan ya da dolaylı olarak) Oxo Global Ürünlerini, fırsatlarını veya hizmetlerini bir websitede tanıtmak üzere Oxo Global’in isimlerini, logolarını veya Ürün açıklamalarını kullanamaz. Online üçüncü şahıs perakende satış platformları (Amazon, Alibaba.com, Allegro vs.) ve açık arttırma siteleri (eBay) ve Sosyal
 
Medya siteleri (örneğin, Facebook Marketplace, Wish, vb.) yetkili dağıtım kanalları değildir ve Oxo Global Ürünlerini satmak için kullanılmayacaktır.
 
Eğitim Websitesi. Bir Distribütör, potansiyel müşteri oluşturma hizmeti sunan bir websitesinin de dahil olduğu bir eğitim websitesi işletmek üzere başvuruda bulunmak için Emerald Yönetici kademesine ulaşmalıdır Bir Distribütör, eğitim websitesini faaliyete geçirmeden önce bir website anlaşması yapmalıdır. Eğitim Websitesi Lisans ve Prosedür Formu Oxo Global'den talep edilmelidir.
 
Websiteleri. İnternette satılan ürünler (burada açıklandığı gibi bir perakende satış sitesinde veya Oxo Global tarafından onaylanan başka bir web sitesinde), bu Politika ve Prosedürlerin şartlarına uygun olarak satılır ve ilan edilir. Bir Distribütör, websitesi işletmek için bir website anlaşması yapmalı ve Şirketin UyumDepartmanından onay almalıdır.Distribütör Websitesi Lisans ve Prosedür Formu, Oxo Global'den talep edilmelidir. Söz konusu, onay, website faaliyete geçirilmeden ya da revize edilmeden önce alınmalıdır bu bir eğitim sitesi değildir. Bu tür web sitelerinde ürünlerin özel bir alışveriş sepeti üzerinden satılması yasaktır.
 
Sosyal Medya. Distribütörler (1) Oxo Global veya Distribütörün Şirketle ilişkisi hakkında ön bilgileri iletmek, (2) kullanıcıları Şirkete ait bir websiteye veya onaylı Distribütör websitesine yönlendirmek ve (3) yayınlanmak üzere izin verilen Resmi Şirket Materyallerini yayınlamak için sosyal ağ sitelerini, blogları ve kullanıcı katılımına dayalı içeriklerin bulunduğu ve kullanıcıların oluşturduğu içerik, forum, mesaj panosu, blog, wiki ve podcast gibi diğer sosyal medya ve uygulamalar ile diğer siteleri (beraberce, “Sosyal Medya”) kullanabilirler. Eğer Oxo Global bu alt maddeye göre yayınlanan bir içeriğin herhangi bir nedenle uygun olmadığına kanaat getirirse, Distribütör söz konusu içeriği en geç 24 saat içerisinde kaldırmalıdır. Distribütörlerin doğrudan Oxo Global Ürünleri satmak için herhangi bir Sosyal Medya platformu kullanmasına izin verilmemektedir. (örneğin, Facebook Marketplace, Wish, vb.).
 
İlave Gereklilkler. Eğer Şirket herhangi bir şekilde Ürünlerin veya Fırsatın tanıtılması maksadıyla bir website kullanılması ya da diğer şekillerde internet aracılığıyla reklam yapılması için Distribütöre önceden yazılı izin verirse, Distribütörler yazılı izinde belirtilen kuralların yanı sıra aşağıdaki hususlara uymalıdır:
 
Distribütörler araştırma, anket veya resmi olmayan ileti maskesi altında, esasen ürünleri veya hizmetleri satmak veya Distribütörlere Sponsor olmak amacına yönelik tekliflerde veya ayartmaya yönelik teşviklerde bulunmayacaktır;
 
Distribütörler, bireysel müşterilerden kişisel bilgiler toplayıp toplamadıklarına bakılmaksızın, web sitesi üzerinde göze çarpan bir yerde tüketiciye tüketici bilgilerinin nasıl kullanılacağını açıklayacaktır ve ayrıca her türlü gizlilik ve kişisel veri koruma kanun ve yönetmeliklerine uygun hareket edecektir;
 
Distribütörler, kullanımı Sözleşmeye uygun olmadıkça, çevrimiçi toplanan kişisel bilgileri asla kullanmayacak ya da paylaşmayacaktır. Distribütörler, bireysel tüketicilere bu bilgilerin dağıtımını yasaklama fırsatı sunacak ve herhangi bir müşterinin kendi kişisel bilgilerinin paylaşılmamasını istemesi durumunda, distribütörler bu bilgileri paylaşmaktan kaçınacaktır;
 
Distribütörler, bireysel tüketicilere Distribütör ve tüketici arasındaki iletişimleri sona erdirme seçeneğini tüketicilere sunacak ve herhangi bir tüketici bir Distribütörün iletişimi sona erdirmesini isterse, Distribütör bu istek üzerine iletişimleri derhal durduracaktır;
 
Distribütörler, elektronik iletişimlerle ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere bağlı kalmalıdır;
 
Distribütörler, içeriği dağıtım listelerini kullanarak veya böyle bir sürece dahil edilmek için özel izin vermemiş herhangi bir kişiye dağıtamaz; zincirleme mektuplar veya önemsiz postaların gönderilmesine veya dağıtılmasına izin verilmez;
 
Distribütörler, yasadışı, taciz edici, hakaret edici, karalayıcı, kötü niyetli, tehdit edici, zararlı, bayağı, müstehcen veya diğer şekillerde sakıncalı materyaller içeren veya hukuki sorumluluğun doğmasına neden olabilecek olan veya diğer şekillerde herhangi bir geçerli yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasa veya yönetmeliği ihlal eden içerikleri dağıtamaz ve
 
Distribütörler, daha önceden veya halen mevcut kişisel veya iş ilişkilerinin bulunmadığı kişilere doğrudan veya dolaylı olarak toplu istenmeyen e- postalar gönderemez.
İnternet Alan Adları. Bir distribütör, Oxo Global'nin ticari markalarını, ticari adlarını veya ürün adlarını veya bunların herhangi bir türevini veya kısaltmasını bir alan adı, sosyal medya hesap adı veya e- posta adresi olarak kullanmamalı veya kaydetmemelidir.
 
E-posta veya Haber Grubu ile Reklam. İstenmeyen ve onaylanmamış e-posta ilanlarını e-posta yoluyla gönderen veya e-postayla göndermeye yönelik servisleri kullanan Distribütörler, Oxo Global tarafından doğrudan tedarik edilen reklam ve tanıtım materyallerinde açıkça bulunmayan ürün ve pazarlama programıyla ilgili tüm bilgilerden tamamen sorumludur. Çeşitli yasalara uygun olarak önceden izin alınmaksızın “toplu e-posta gönderimi” ve telefon veya faks yoluyla iletişim kesinlikle yasaktır. Distribütörler, başkalarını kötülemeyecek, suistimal, taciz, gizlice takip veya tehdit etmeyecek veya başkalarının yasal haklarını (gizlilik ve yayın hakları gibi) diğer şekillerde ihlal etmeyecektir. Distribütörler, herhangi bir uygunsuz, saygısız, alçaltıcı, ihlal edici, müstehcen, kaba veya yasadışı konu, ad, materyal veya bilgiyi yazılı olarak veya İnternet yoluyla yayınlamayacak, yüklemeyecek, dağıtmayacak veya iletmeyecektir. Distribütörler, herhangi bir ticari amaç veya tutuma yönelik olarak mallar veya hizmetlerin reklamını yapmayacak veya satışa sunmayacak veya anketler, yarışmalar, saadet zinciri dalavereleri veya zincirleme mektuplar göndermeyecektir. Oxo Global websitesinin kullanıcıları, herhangi bir başka kullanıcının websitesini kullanmasını ve yararlanmasını sınırlandıracak herhangi bir faaliyete katılmayacaktır. Madde 5.4 uyarınca, Oxo Global ticari markaları Distribütörler tarafından e-posta adreslerinde kullanılmayacaktır
 
Kayıt İşlemleri. Distribütörler, Oxo Global fırsatı veya Ürünlerini detaylı olarak açıklayan ses kayıtlarını veya video materyallerini üretmeyecek veya Oxo Global tarafından üretilenleri çoğaltmayacaktır. Distribütörler, herhangi bir Oxo Global toplantısının, etkinliğinin veya konferansının ses kaydını almayacak ve bu kayıtları sosyal medya forumlarında online olarak paylaşmayacaktır.
 
Telefona Cevap Verme. Distribütörler, telefonları “Oxo Global” diyerek veya arayanı Oxo Global’in Genel Merkezine ulaştığına inandırabilecek herhangi bir başka şekilde cevaplayamaz veya bu tür kayıtlar oluşturamaz.
 
Sesli Posta Sistemleri. Oxo Global’in Distribütörler tarafından kullanıma yönelik bir sesli posta sistemi bulunmaktadır. Bu sistem, alt kademe ağlarıyla iletişimi geliştirmeye yönelik bir araçtır. Bir Distribütör, hiçbir durumda Oxo Global sesli mesaj sistemini diğer hizmetler ve ürünlerin satışını arttırmak veya herhangi bir Oxo Global dışı program veya fırsatı tanıtmak için kullanmayacaktır.
İzin Verilen Satış Kanalları; Perakende İşletmeleri; Hizmet İşletmeleri
Hizmet İşletmeleriOxo Global Uyum Departmanının onay vermesi üzerine, bir Distribütör Ürünleri Sözleşmede ifade edilen ticaret kanallarıyla sunabilecek olup, üç ya da daha fazla işletmeden oluşan zincirler haricinde spor salonları, kuaförler, ofisler ve benzer işletmelerin de aralarında bulunduğu hizmet işletmelerine bu kanallara dahildir. İşletmenin dışında bir reklam işareti bulunmayacaktır. İç
kısımda kullanılacak işaretler arasında, Ürünlerin bir bağımsız Oxo Global Distribütörü tarafından sunulduğuna yönelik bir işaret bulunacaktır. Ek B’de belirtilen iade politikası tüm satışlar için geçerli olacak ve her bir satış Sanal ofiste bulunan Satış Makbuzuyla tamamlanacaktır. Ürünler yeniden ambalajlanamaz ve bu tür işletmelerde açık konteynerlerden ürün servisi yapılamaz.
 
Yasaklı kanallar. Yasaklı ticaret kanallarına perakende işletmeleri dahildir. Bir perakende işletmesi, asıl işletmenin halka ürünleri satmak için kullandığı sabit lokasyondur.
Onaylar
Oxo Global literatüründe ve iletişimlerinde açıkça belirtilenler dışında, üçüncü taraflarca bir onay
iddiasında bulunulmayacaktır. Ancak bir Distribütör, kendisinin ya da izin almak kaydıyla ailesinin veya üçüncü şahısların ürünleri kullanmadan önceki ve sonraki fotoğraflarını kullanabilir. Ürün “öncesi” ve “sonrası” fotoğraflarının çekildiği ortam mümkün olduğunca benzer olmalıdır. Bir diğer ifadeyle, ışık, açı, yüz ifadesi, makyaj, giysi vs. mümkün olduğunca aynı olmalıdır. Ayrıca, Distribütör her bir fotoğrafın
tarihini ve iki fotoğraf arasındaki gün sayısını belirtmelidir. Fotoğraflar değiştirilemez veya filtrelenemez.
Distribütör, bu fotoğrafların yanına bağımsız Oxo Global Distribütörü olduğuna ilişkin bir ifade eklemelidir.
Ticari Sergiler
Distribütörler, Oxo Global ürünlerini ve onaylanmış profesyonel fuarlarda, etkinliklerde, pazarlarda ve diğer kamu forumlarında tanıtabilir, görüntüleyebilir ve satabilirler. Alan düzenlemeden veya etkinlik organizatörlerine para yatırmadan önce Distribütörler, başka hiçbir Distribütörün etkinliğe katılmayı onaylamadığından emin olmak için öncelikle Oxo Global'den onay almalıdır.
 
Distribütörler tarafından işletilen üç ayrı stant için onay verilecektir. Onay verilecek sipariş başvuruları alınır. Onay yalnızca belirtilen etkinlik ve tarihler için verilir, devam eden pazarlarda etkinlik düzenli olmadığı sürece bu durumda ‘süregelen’ onay geri çekilir veya iptal edilir. Gelecekteki
etkinliklere katılmak için herhangi bir istek tekrar onaya sunulmalıdır. Bir etkinliğe önceden katılım, herhangi bir etkinliğe Distribütörün gelecekteki katılımının onaylanmasını garanti etmeyecektir.
 
Distribütör, etkinliklerde onaylanmış tabela, literatür, promosyon malzemesi ve reklam kullanmalıdır. Distribütör, bağımsız bir Oxo Global Distribütörü olduğunu açıkça belirtmelidir.
Distribütörlerin, etkinliklerde özel Oxo Global standlarını çalıştırmaları gerekmektedir, yani standda başka hiçbir ürün veya hizmet sunulamaz.
 
Oxo Global, bu tür etkinliklere katılmak için bazen gerekli olan sorumluluk veya başka bir sigorta
teminatı sağlamaz. Bu teminat, gerekirse, Distribütörün sorumluluğundadır. Oxo Global ürün sorumluluk sigortasına sahiptir ve bu Distribütörlerin sorumluluğunda değildir.
Ürün Bakımı ve Kalite Kontrolleri
Dağıtımcı Ürünleri orijinal ambalajlarında satmak zorundadır. Yeniden etiketleme, yeniden paketleme (birlikte paketlenmiş ürünlerin ayrılması veya ürünlerin paketlenmesi dahil) ve diğer değişikliklere izin verilmez. Herhangi bir seri numarasını, UPC kodunu, QR kodunu,  grup kodunu veya  parti kodunu ya da Ürünler veya paketleri hakkındaki diğer tanımlayıcı bilgileri kurcalamak, tahrif etmek veya başka bir şekilde değiştirmek yasaktır. 3.7.1'deki kısıtlamalara ek olarak, distribütör, Oxo Global olmayan ürünlerin Oxo Global ürünleri tarafından yapıldığı, onaylandığı veya Oxo Global ile ilişkili olduğu izlenimini yaratacak şekilde Oxo Global olmayan ürünlerin reklamını, pazarını, teşhirini veya teşhirini
yapmaz.5.10.2 Ürün Depolama ve Taşıma. Dağıtımcı, Ürünleri saklamaya ve kullanmaya özen göstermeli, Ürünleri serin, kuru bir yerde, doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan, aşırı sıcaktan ve nemden uzakta ve zaman zaman Oxo Global tarafından belirtilen ek depolama kılavuzlarına uygun olarak saklamalıdır.
 
Ürün Denetimi. Ürünlerin alınmasından hemen sonra, distribütör ürünleri hasar, kusur veya diğer uygunsuzluk (topluca “kusurlar”) açısından inceler. Distribütör, envanterini süresi dolan veya süresi dolmak üzere olan ürünler için düzenli olarak kontrol eder ve bu ürünleri envanterinden çıkarır. Distribütör süresi dolmuş herhangi bir ürün satmaz. Herhangi bir kusur tespit edilirse, distribütör ürünü satışa sunmamalı ve kusuru derhal Oxo Global'e, sanal ofis aracılığıyla yardım masasına veya müşteri hizmetlerini arayarak bildirmelidir.
 
Geri Çağırma ve müşteri güvenliği. Son kullanıcılarının güvenliğini ve iyiliğini sağlamak için Distribütör, Ürün geri çağırma veya diğer tüketici güvenliği ve bilgi yayma çabaları bakımından Oxo Global ile işbirliği yapacaktır, Distribütör’ün Perakende Müşterileri ile bağlantıya geçmesi dahil ancak bunlarla sınırlı değildir.
Medya ile Görüşmeler
Distribütörlerin, Oxo Global’in önceden açık yazılı onayını almaksızın, Oxo Global ve Ürünleri veya Oxo Global işlerinin tanıtımını yapmak için radyo, televizyon, gazete, tabloid, İnternet veya dergi röportajları vermesi veya kamuoyunun karşısına çıkması, kamuya yönelik konuşmalarda bulunması veya kamu
medyasına herhangi bir tür beyanda bulunması yasaktır. Medyanın tüm soruları, destek@oxoglobal.org
adresinden Oxo Global’in genel merkezine iletilmelidir.
 
BÖLÜM 6 — KOMİSYNOLAR, BONUSLAR  VE   DİĞER   TAZMİNATLAR
Uygunluk ve Ödeme
Kazançlar. Bir Distribütör, Sözleşmeyi ihlal etmemesi ve gerekliliklere uyması durumunda, en son yayınlanan Kazanç Planına göre Komisyon ve kazanç almaya hak kazanır. Komisyonlar ve bonuslar YALNIZCA Oxo Global Ürünlerinin satışları üzerinden ödenir. Satış materyallerinin, satış destek materyallerinin alınması veya Distribütörlerin istihdam edilmesi karşılığında bonus ödenmez.
 
Kazanç Garantisi Verilmemesi. Hiçbir Distribütöre, özel bir gelir veya kar ya da başarı garantisi verilmez. Kazanç ve başarı mutlak suretle başarılı perakende satışlarına, Ürünlerin kullanım ve tüketimine ve ayrıca alt kademedeki diğer Distribütörlerin faaliyetlerine bağlıdır.
 
Ödeme. Oxo Global Komisyonları bir Komisyon döneminin sona ermesinin ardından otuz (30) gün içerisinde öder. Promosyonlardan elde edilen bonuslar, promosyon şartlarında belirtilen sürede ödenir. Şirket hesapları bakımından, Oxo Global hesapta yer alan şirkete ödeme yapacaktır, aksi takdirde ana hesap sahibine ücret ödeyecektir. Şirketin fesih hakkına halel getirmeksizin, bir Distribütörün Sözleşmenin herhangi bir şart ya da koşulunu ihlal etmesi durumunda, Oxo Global ödemeyi askıya alabilir veya iptal edebilir. Ayrıca herhangi bir borcun bulunması halinde, Oxo Global Distribütörün hesabına borç kaydedebilir veya Komisyon ödemelerini alıkoyabilir.
 
Komisyonlarda Ayarlamalar. Bir Ürün para iadesi talebiyle Oxo Global’e geri gönderildiğinde, iade edilen Ürün(ler)i ilgilendiren Komisyonlar ve Bonuslar, iade edilen Ürünlerin satışından Komisyon veya Bonus alan Distribütörlerden ilgili tutarın tamamı geri alınana kadar, iadenin yapıldığı Komisyon Ayından ve sonrasında devam eden her bir ödemeden düşülecektir.
 
Hatalar veya Sorular. Eğer bir Distribütör Komisyon ve Bonus hesaplamaları, ücretler ya da mahsuplar hakkında soru sormak isterse ya da bu konularda hata yapıldığına kanaat getirirse, Distribütör ilgili olayın veya iddia edilen sorunun tarihinden itibaren altmış (60) gün içerisinde Şirkete yazılı bildirimde bulunmalıdır. Oxo Global altmış (60) gün içerisinde bildirimde bulunulmayan hata, ihmal ya da sorunlardan ötürü sorumluluk kabul etmeyecektir.
 
Minimum Komisyon Ödeme Tutarı. Komisyonlar ancak komisyon dönemindeki toplam tutarın 10 ABD Doları veya üzeri olması durumunda ödenecektir.
 
İşlem Ücretleri. JOxo Global’in Distribütöre sunacağı bir ücret tespit edilecektir (bkz. Ek A.16). Ayrıca, Oxo Global Distribütörün talep ettiği özel hizmetler için de işlem ücreti alabilir (örneğin özel raporlar - Oxo Global minimum bir saat üzerinden saatlik ücret veya sabit ücret talep edebilir).15
Komisyonların tahsil edilmesi. Distribütörler sanal cüzdanlarına ödenen komisyonları düzenli aralıklarla tahsil etmelidir. Distribütör en az (6) ay boyunca aktif değilse (satış veya sponsorluk olmadığı
 
15 Bkz. Ek A.17
 
anlamına gelir), Şriket, Distribütörün cüzdan hesabında kalan fonları uyuma vergisi olarak alacaktır. Ek A'daki ücret tarifesine bakın.
 
Bonus Kredilerin Dönüştürülmesi. Distribütörün 12 aylık bir süreçte aktif olmaması sonrası cüzdan hesabında kalan komisyonları, bonus kredilere dönüştürülecektir. Bonus kredileri, dönüştürülmelerinden itibaren altı (6) ay içinde ürünler satın almak için kullanılabilir, fakat bu altı ay süre içinde kullanılmazlarsa ya da Sözleşme sona ererse veya herhangi bir nedenle feshedilirse bonus kredileri sona erecek ve geçersiz olacaktır.
 
Bonus Krediler İcin PV’nin Azaltılması. Eğer belirli bazı Ürünleri satın almak için bonus krediler kullanılırsa alım tutarının en fazla %50’si bonus kredilerle ödenebilir. Ek olarak, satın alınan ürünlerin PV ’leri, ödeme için kullanılan bonus kredilerin oranı kadar azaltılacaktır; ilgili örnekler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Distribütör, PV’deki azalmanın aylık Aktif statüsünü etkilememesini sağlamakla sorumludur. Ayrıntılı bilgi için bkz. A.21.
 
Sipariş PV Sipariş Toplam
Tutarı (USD) Ödenen Bonus
Kredi (USD) Ödenen nakit
para (USD) PV azalması % Final PV
60 PV $100 $50 $50 %50 30 PV
100 PV $150 $25 $125 %17 83 PV
400 PV $1100 $200 $900 %18 328 PV
900 PV $2000 $600 $1400 %30 630 PV
 
Promosyon kurallarında aksi türlüsü belirtilmiyorsa, bu kural tüm promosyonlar ile verilen siparişlerde kullanılan bonus krediler için geçerlidir.
 
Distribütör bonus kredilerin PGyi nasıl etkilediğini öğrenmek için her bir promosyonun
kurallarını dikkatle okumalıdır. Aksi takdirde doğabilecek zararlardan distribütörün kendisi sorumludur.
 
Bonus kredilerürün siparişleri için kullanılamaz.
 
İade edilen ve onaylanan ürünler için sadece siparişe uygulanan kesin PV'leri ödenecektir.
 
Komisyon/Bonus Satın Alma Yasağı
Daha fazla Komisyon, bonus ve başka bir kazanç kazanmak ya da kademe ilerletmek için Distribütörün alt kademesinden Ürün satın alması kesinlikle ve mutlak suretle yasaktır. Bonus satın alma aşağıdakileri içerir:
 
Kişilerin veya şirketlerin habersiz olarak ve/veya Distribütör Sözleşmesi imzalatılmadan kaydedilmesi;
 
Bir kişinin ya da şirketin hileli olarak Distribütör veya Müşteri olarak kaydedilmesi;
 
Gerçekte var olmayan kişi ya da şirketlerin Distribütör veya Müşteri olarak kaydedilmesi ya da bu yönde bir teşebbüste bulunulması (“hayali Distribütörler veya Müşteriler”);
 
Bir başka Distribütör veya Müşteri adına Ürün satın alınması;
 
Bir ayda kullanılması ya da yeniden satılması makul olmayan aşırı miktarlarda mal veya hizmet satın alınması ve/veya
 
Son kullanıcıların gerçek Ürün alımlarından kaynaklanmayan yöntemlerle kademe ilerletme, teşvik, ödül veya bonus için hak kazanmak üzere başka bir mekanizma ya da hilenin kullanılması.
 
BÖLÜM 7 — ÜRÜN SİPARİŞİ & GÖNDERİMİ
Sipariş Verilmesi
İskontolu Alımlar. Distribütörler,Ürünleri Oxo Global’den perakende fiyat üzerinde belirli bir iskontoyla satın alma hakkına sahiptir. Oxo Global Ürünlerine ve literatürüne ilişkin fiyatların tamamı önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
 
Doğrudan Alımlar. Bir Oxo Global Distribütörü, Ürünleri doğrudan Oxo Global’den satın almalıdır. Bir Distribütörün Sponsorundan veya üst kademe Distribütörün kişisel stokundan ürün alması durumunda, alım işlemiyle ilişkili komisyonlar ürünü satın almış olan Sponsora veya üst kademe Distribütöre atfedilecektir.
 
Satın Alma Limitleri. Oxo Global fırsatı, son tüketicilere Ürün satılmasına dayalıdır. Bir Distribütörün temel fırsatı, Müşteri geliştirmek ve muhafaza etmektir. Şriket aynı zamanda, kişisel tüketim ve iş kurma amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Ürün satın alınmasına izin verir. Bir Distribütör, makul bir süre içerisinde Müşterilerine satabileceğinden ya da burada izin verilen şekilde şahsen kullanabileceğinden daha fazla Ürünü satın almamayı kabul eder.
 
Yüzde Yetmiş Kuralı. Distribütörlerin herhangi bir miktarda Ürün stoku satın almaları veya stok tutmaları talep edilmez. Distribütörlerin satın aldığı Ürünler bakımından, Distribütör başka bir sipariş vermeden önce Şrikete verdiği her bir siparişte yer alan Ürünlerin en az yüzde yetmişini (%70) şahsen satmalı, tüketmeli veya iş geliştirme amacıyla kullanmalıdır. Distribütör, Şriketin veya resmi bir makamın talep etmesi durumunda bu hükme uyduğunu doğrulamayı kabul eder.
 
Birikmiş Siparişler. Herhangi bir Oxo Global ürünü veya satış materyalinin herhangi bir zaman dilimi boyunca temin edilemeyecek olması halinde, Oxo Global distribütörleri sipariş(ler)i verme ve ürünler temin edilene kadar bekleme veya ilgili ürünler gönderim için hazır hale getirilene kadar siparişi tazminatsız ve tam geri ödemeli olarak iptal etme seçeneğine sahip olacaktır.
 
Stoklama Yasağı. Oxo Global’in başarısı, son tüketiciye yapılan perakende satışlara dayanır; dolayısıyla her tür stoklamadan vazgeçilmelidir. Oxo Global, Distribütörlerin kendi kullanımları için, stok amaçları için ve Sponsorluğunu üstlendikleri yeni Distribütörler için ürün tedarik etmek amacıyla belirli ürünleri makul miktarlarda almak isteyebileceklerini kabul eder.
 
Kredi Kartıyla Alımlar
Sınırlamalar. Kredi kartıyla alımlar, yalnızca adı ve adresi kredi kartı üzerinde belirtilen kişi tarafından yapılabilir. Alımları ödemek için başka bir kişinin kredi kartını kullanan herhangi bir Distribütör, siparişi vermeden önce Oxo Global’e siparişle birlikte bir kredi kartı yetki formunu sunmalıdır. Oxo Global, izinsiz kredi kartı kullanımını hileli olarak değerlendirir ve bu gibi işlemleri çözüm için ilgili makamlara rapor edecektir.
 
Geri Ücretlendirme. Hiçbir şart altında, Distribütörler kredi kartı alımlarının tutarını geri ücretlendirmeyecektir. Bu tür bir eylemde bulunan bir Distribütörün Distribütörlükten kendi isteğiyle istifa ettiği varsayılacak ve Sözleşme feshedilecektir. Eğer Distribütörün kredi kartından hatalı bir tutar çekilirse, Distribütör inceleme ve olası iade sürecinin başlatılması için derhal Oxo Global’e haber vermelidir.
 
Gönderim
Distribütörün Sorumlulukları. Siparişi veren Distribütör, (a) gönderim yöntemi ve aracını ve (b) varış adresini belirtmekten tek başına sorumludur. Kullanılabilecek yöntemler, peşin ödenen sevkiyat masraflarıyla birlikte, her sipariş formu üzerinde ve Oxo Global websitesinde belirtilir.
Oxo Global, gönderim için yalnızca tam adres kabul edecektir.
 
Siparişlerin izlenebilmesi ve gerek görüldüğünde zamanında değiştirilebilmesi için, siparişler sözleşmeli nakliye şirketleriyle gönderilecektir. Oxo Global, Distribütörün belirttiği adresten kaynaklanan sınırlamalar nedeniyle başarısız olan herhangi bir teslimattan sorumlu tutulmayacaktır.
 
Maliyetler. [reserve edilmiş]
 
Zarar Riski ve Mülkiyet Devri. Bu yazı uyarınca satın alınan ve satılan Ürünlerin ziyan riski ve mülkiyet hakkı, Ürünler siparişin koşullarına göre Distribütörün deposundan teslim alındığında veya Distribütöre teslim edildiğinde Distribütöre devredilecektir.
 
Hasarlı Gönderimle.r Eğer Ürün hasarlı teslim edilmişse, Distribütör teslimatı kabul etmeli ve
sürücü ayrılmadan önce hasar gördüğü belirlenen koli sayısını teslimat makbuzunda belirtmeli ve eğer mümkünse, kanıt olarak kullanmak üzere fotoğraf çekmeli, hasarlı Ürünü ve koli(ler)i nakliyeci tarafından incelenmek üzere saklamalı, hasarlı malların incelenmesi için nakliye şirketinden randevu almalı ve gerekli olması durumunda, nakliyeciden tazminat talebinde bulunmalı ve Oxo Global’in Müşteri Hizmetleri Departmanına bilgi vermelidir.
 
Eksik Gönderimler. Oxo Global, siparişleri doğru ve zamanında yerine getirmesiyle tanınan bir şirkettir. Ancak nadiren de olsa bir hata yaşanması halinde, alıcının daha fazla gecikmeye maruz kalmaması için sorun ivedilikle düzeltilecektir. Distribütörler, her türlü hasarı gönderimi aldıktan sonra beş (5) iş günü içerisinde bildirmelidir. Bildirim yapıldıktan ve onaylandıktan sonra, Oxo Global eksik kalemleri asıl siparişteki adrese gönderecektir.
 
Teslim Edilemeyen Siparişler.
 
Oxo Global’den gönderilen bir siparişin alıcısı teslimatı reddederse ve gönderilen sipariş Oxo Global’e geri gönderilirse, sipariş veren Distribütörün statüsü teslimatın reddiyle ilgili karar verilene kadar “askıya alınmış” olarak ayarlanacaktır. Geri teslim masrafları, Distribütörün hesabından kesilecektir. Eğer Distribütör teslimat için yeterli talimat vermezse siparişten vazgeçmiş sayılacaktır ve Madde 7.4.9 uygulanacaktır.
 
Bir paketin Distribütörün hatası nedeniyle iade edilmesi durumunda ya da paketin zamanında alınmaması ve iade edilmesi halinde, Oxo Global gönderim ücretini Distribütöre yansıtacaktır.
 
Gönderimleri “Bekletmeme” Kuralı. Oxo Global işlemden geçirilmiş olan ürün gönderimlerini “bekletmeyecek” veya geciktirmeyecektir. Ödeme alındıktan sonra tüm siparişler, gönderim için onaylanarak serbest bırakılmalıdır.
 
Konsinye Mal Gö ndermeme Kuralı. Oxo Global işini ve Oxo Global’in bütünlüğünü korumak amacıyla, Oxo Global ürünleri bir Oxo Global Distribütörüne veya bir başka tarafa konsinye olarak teslim edilemez. Yalnızca yetkili Oxo Global Distribütörleri, Oxo Global ürünlerini satabilir.
 
Vazgeçilen ürünler. Distribütör teslim alması gereken ürünleri sipariş tarihinden itibaren bir (1) ay içinde teslim almazsa toplam sipariş tutarının %10’u oranında aylık depo ücreti alınacaktır. Bu ücret 10 ay süreyle alınırsa sipariş iptal edilecektir ve Şirket toplam sipariş tutarı (varsa vergi ve nakliye dahil) üzerinden ücret alacaktır. Söz konusu Ürünler Distribütöre teslim edilmeyecektir. Eğer siparişin iptal edilmesinden önce Ürünler teslim alınırsa ücret alınmayacaktır ve Ürünler teslim edilecektir.
 
NFR Siparişleri.
 
Oxo Global’in uluslararası Yeniden Satılamaz (NFR) siparişler için gönderim ücretleri alıcının adresine teslimi içermekle birlikte (herhangi bir sınırlama olmamak kaydıyla) elleçleme, belgelendirme, karantina ücretleri, harçlar, vergiler, depolama masrafları gibi varış ülkesinde söz konusu olabilecek diğer ücretleri kapsamamaktadır. Bu ücretler, duruma göre sipariş veren Distribütör tarafından ödenmelidir.
 
Yurtdışından gelen gönderiler gümrükten muaftır. Diğer bir ifadeyle, Oxo Global vergi ve harç tahsil etmez. Siparişin verildiği ülkeye bağlı olarak, gönderinin pazara erişmesi üzerine bu vergi ve harçlar sipariş veren Distribütörün tabi olduğu ülkenin resmi makamları tarafından tahsil edilebilir. Söz konucu ücretler yerel düzeyde belirlenir ve Oxo Global’in bunlar üzerinde bir etkisi ya da finansal menfaati yoktur. Bir ülke özel bir anlaşma yapmamışsa ve/veya vergisiz ürünler için eşik tutar belirlememişse, gümrükten muaf ürünlere ilişkin vergilerin genellikle ürünlerin teslim edilmesinden önce ve yerel para birimi üzerinden ödenmesi gerekebilir.
 
Distribütörler, NFR Siparişleri ve ürünleri ile ilgili kısıtlamalara uygun hareket etmelidir. Herhangi bir ülkede satılacak olan ürünler, doğrudan yetkili bir Oxo Global ofisinden ya da deposundan temin edilmeli ve ilgili ülke için etiketlenmiş olmalıdır. NFR ürünlerini yeniden satmak, Ürünler hakkında hukuka aykırı ve onaylanmamış sağlık iddialarında bulunmak ve ürünler hakkında ve NFR siparişlerinden ya da ürünlerinden kaynaklanan iddialar hakkında herhangi bir şekilde yanıltıcı bilgi vermek kesinlikle yasaktır ve Distribütörlüğün ağır bir ihlali olarak değerlendirilecek ve Şirketintakdir yetkisine bağlı olarak ciddi cezalar uygulanacaktır.
Siparişlerin İadesi
İade Politikalar. Ürünlerin ve Satış Destek Materyallerinin iadelerine ilişkin politikalar için bkz. Ek B.
 
Komisyon Ayarlamaları. Oxo Global, para iadesi yapmak üzere iade edilen Ürünler için ödenen Komisyonların iadesini talep edecek veya bunları geri alacaktır. Üst kademe Distribütörler bakımından
 
Ürün iadeleri nedeniyle kesinti yapılan hacim yeniden hesaplanarak, Komisyon, kazanç ve Kademe ile ilgili ayarlamalar yapılacaktır.
 
BÖLÜM 8 — İHTİLAFLAR; İHLALLER; ZSÖLEŞME   İHLALİ; FESİH; İTİRAZ
Distribütörler Arasındaki İhtilaflar
Bir Distribütör kendi Distribütörlüğünü ilgilendiren bir uygulama ya da davranış konusunda bir başka Distribütörle sorun yaşadığında ya da bu konuda şikayetçi olduğunda, Distribütör söz konusu sorunu diğer Distribütörle birlikte çözmeye gayret etmelidir. Eğer sorun diğer Distribütörün Sözleşmeyi yorumlaması veya ihlali ile ilgiliyse, şikayette bulunan ya da sorun yaşayan Distribütör durumu e-posta ya da iadeli
taahhütlü posta ile yazılı olarak Oxo Global Uyum Departmanına bildirmelidir. Olayın tarihi, kaç kez yaşandığı, olaya dahil olan kişiler, tanıklar gibi bilgiler ve diğer destekleyici dokümanlar, rapora eklenmelidir. Bu tür iletişimlerde Distribütörün imzası ve kullanıcı kimliği bulunmalıdır. Kimlik
belirtilmeden yapılan şikayetler kabul edilecektir ancak Oxo Global güvenilir bir kanıt olmadan düzeltici aksiyon alamaz. Bu tür bilgilerin telefonla iletilmesine müsaade edilmeyecektir çünkü hem şikayette bulunan taraf(lar)ın hem de politika ihlalinde bulunduğu iddia edilen şahıs(lar)ın yazılı belge sunması gerekmektedir. Oxo Global, bir Distribütörün üst kademe liderlerine işbu madde 8 hükümlerine
istinaden alınan aksiyonlar ya da olası aksiyonlar konusunda bilgi verebilir.
 
Sözleşme İhlallerniin Telafileri
Oxo Global’in uygulaması, uygun olduğu durumlarda ihlalleri eğitsel yöntemlerle gidermeye çalışmaktır. Yükseltilmiş disiplin cezası, ihlal veya ihlalin niteliği ile garanti edilebilir. Oxo Global tarafından seçilen çözümler tamamen kendi takdir yetkisi dahilindedir. Tüm telafiler birikimlidir ve başka çözümlere özel değildir.
 
Eğitim. Oxo Global’in uygulaması, Anlaşma’daki politikalardan herhangi birini ihlal edebilecek Distribütörleri eğitmektir. Bu eğitim tipik olarak bir eğitim mektubu yoluyla yapılır.Bir Distribütör Sözleşmede yer verilen politikalardan herhangi birini ihlal ettiğinde, Oxo Global uygun durumlarda Distribütöre Oxo Global politikaları hakkında bilgi ve eğitim vermek amacıyla Distribütörü durumdan haberdar edebilir. Eğitim çabaları görmezden gelindiği ve ihlaller tekrar edildiği takdirde, Oxo Global Distribütörlük aleyhinde aksiyon alabilir. Ancak Oxo Global’in herhangi bir aksiyonun Şirketin korunması açısından uygun ve gerekli olduğuna kendi takdir yetkisi dahilinde karar vermesi durumunda, bu madde hiçbir suretle Oxo Global’in askıya alma ve fesih işlemlerini içerecek daha sert bir aksiyon alma hakkını sınırlandırmayacaktır.
Askıya Alma. Oxo Global, bir Distribütör Sözleşmesini haklı nedenlerden dolayı askıya alabilir.
 
Bu tür istem dışı askıya alma işlemleri yalnızcaOxo Global’in takdir yetkisi dahilindedir. Tipik olarak, ihlallerin soruşturulmasını beklemek üzere askıya alma uygulanır. Oxo Global Distribütör için Oxo Global ile listelenen en son adrese gönderilen posta gönderimi ve / veya e-posta yoluyla Distribütörü bilgilendirecektir. Askıya alma durumunda, bir Distribütör hemen kendini Oxo Global distribütörü olarak temsil etmekten vazgeçecektir.
 
Askıya alma süresi ve koşulları, şartlara ve soruşturmaya bağlı olarak değişebilir. Askıya alma, Distribütör hesabının hesabının sonlandırılmasına neden olabilir veya olmayabilir.
 
Askıya Almanın Sonuçları.
 
Sözleşmenin askıya alındığı süre boyunca, ürün siparişleri Ş irketin takdirine bağlıdır.
 
Mevcut olması durumunda, ödenmesi gereken tüm komisyonlar, ekstra primler veya bonuslar, sorun çözümlenene kadar Oxo Global tarafından alıkonulacaktır. Oxo Global ihlalin kanıtlanmadığına kanaat getirirse, askıya alma hali kaldırılacak ve ödenmemiş kazançlar Distribütörlüğün hesabına geçecektir ancak ihlalin kanıtlanması durumunda, Oxo Global Distribütörün ihlalinden kaynaklanan zararı tazmin etmek için kazançların tamamının veya bir kısmının ödenmemesine karar verebilir.
 
İlgili askıya alma döneminde, Oxo Global ilgili Distribütörün Ürün ve hizmet satın almasını yasaklama hakkına sahiptir.
 
Askıya alınan bir Distribütör, ilgili dönemde kendisini Distribütör olarak tanıtma veya işini ya da Ürünleri tanıtma hakkına sahip olmayacaktır.
 
Para Cezalar.ı Koşullar uygun bulunduğunda ve JOxo Globaln mutlak takdir yetkisi dahilinde, Sözleşme ihlali için Oxo Global tarafından para cezası uygulanabilir. 16
Hacim Ayarlamaları. Hat değiştirme ve ilgili ihlalleri içeren durumlarda, Oxo Global, uygun olduğunda diğer Sponsorluk Hattlarına hacmi taşıyabilir ve daha önce ödenen komisyonları geri alabilir.
Rütbe Ayarlamaları. Bir Distribütör bölüm 6'yı ihlal ederek rütbede ilerlediğinde, Oxo Global rütbe ilerlemesini iptal edebilir.
Fesih
Fesih. Sözleşmenin ihlali durumunda, kanunen öngörülen diğer çözümlere ek olarak, temerrütte bulunmayan taraf, burada belirtilen şartlara uygun olarak Sözleşmeyi feshedebilir.
Bildirim-Ağır İhlal. Distribütörün ağır ihlalde bulunması halinde, Oxo Global fesih neden(ler)inin açıklandığı bir yazılı fesih bildirimini ihlalde bulunan Distribütöre göndererek Sözleşmeyi feshedebilir. Yazılı olarak düzenlenecek bildirim, Distribütöre e-posta ve/veya iadeli taahhütlü posta ile gönderilecektir. Distribütör aşağıda belirtilen itiraz prosedürüne göre zamanında itiraz etmediği takdirde, fesih burada belirtilen şartlara göre geçerlilik kazanacaktır. “Ağır ihlal”, herhangi bir sınırlama olmamak kaydıyla, Hat Değiştirme, Çapraz İstihdam veya Ayartma (bkz. madde 3.9), Fesih Öncesinde ve Sonrasında Ayartmama, (bkz. madde 3.7) halleri ile OXO Global’in zarar göreceğine, düzeltmeye yönelik teşebbüslerin yetersiz olacağına  ya  da  ihlalde  bulunan  Distribütörün  alt  kademesinin  Çapraz  İstihdam  riski  altında  olduğuna makul olarak kanaat getirdiği diğer ihlalleri ifade eder.
 
Bildirim-Diğer Tüm İhlaller. İhlalin gerekçe(ler)inin açıklandığı bir ihlal bildirimi yazılı olarak hazırlanarak e-posta ve iadeli taahhütlü posta ile Distribütöre teslim edilecektir. Distribütör, (i) bildirim tarihinden itibaren on (10) iş günü içerisinde (ancak Ürün ve fırsat iddialarına ilişkin ihlallerde bu süre 48 sat olacaktır) ihlali savunmaya, hafifletmeye ya da etkisini azaltmaya yönelik bilgilerle birlikte yanıt verme veya (ii) ihlali düzeltme hakkına sahip olacaktır. Herhangi bir yanıt verilmemesi ya da ihlalin düzeltilmemesi halinde, tekrar bildirimde bulunulmadan Sözleşme feshedilebilir. Yanıt verildiği takdirde, Oxo Global yanıtı inceleyecek ve açıklama talebi veya fesih bildirimi göndererek bir karşılık verecektir.
 
Yürürlük Tarihi. Aşağıda belirtilen itiraz prosedürüne uygun olarak Distribütör tarafından zamanında itirazda bulunulmadığı takdirde, ihlal bildirimi belirtilen koşullara göre yürürlüğe girecektir.
 
Feshin Sonuçları. Feshe maruz kalan Distribütör, feshin ardından derhal:
 
Oxo Global Ürün, plan veya planogramlarını ilgilendiren ticari markaları, hizmet markalarını, ticari isimleri ve her türlü işaret, etiket, kırtasiye malzemesi veya reklamı kaldırmalı ve kullanımına sürekli olarak bir son vermelidir;
 
Kendisini bir Oxo Global Distribütörü olarak tanıtmaktan vazgeçmelidir;
 
Distribütörlükle ilgili tüm haklarını ve Kazanç Planındaki pozisyonunu ve ayrıca gelecekte bunlardan doğacak Komisyon ve kazançları kaybeder;
 
Materyaller ve ayrıca gizli bilgilerin ve fikri mülkiyetin korunması konusunda Oxo Global
tarafından makul olarak talep edilen her türlü aksiyonu almalıdır ve
 
Gelecekte herhangi bir zamanda yeni bir Distribütör Başvurusu ve Sözleşmesi ibraz etmesi yasaktır.
 
Oxo GlobalÜrünlerinin satışını derhal durdurmalıdır.
 
Mahsuplaşma Hakkı. Oxo Global, Distribütörün Oxo Global’e borçlu bulunduğu her türlü tutarı mahsup etme hakkına sahiptir. Fesih kanunlarının bu politikaya uygun olmaması halinde, yürürlükteki yerel kanun uygulanacaktır.
 
İtiraz. Feshe maruz kalan bir Distribütör, itiraz gerekçesinin belirtildiği bir yazıyı Oxo Global Uyum Departmanına ileterek feshe itiraz edebilir. (Not: Hiçbir koşulda itirazın telefon görüşmesiyle iletilmesine müsaade edilmeyecektir). Oxo Global, itiraz yazısını fesih bildiriminin tarihinden itibaren on (10) iş günü
içerisinde ya da bildirimde belirtilen sürede almalıdır.
 
Distribütör zamanında itiraz ederse, Oxo Global münhasır takdir yetkisi dahilinde, durumu inceleyecek ve kararını Distribütöre iletecektir. Oxo Global’in kararı nihai olacak ve ayrı bir incelemeye tabi tutulmayacaktır.
 
Eğer itiraz yazısı Oxo Global’e son teslim tarihinde iletilmemiş olursa, fesih kesinleşecektir.
 
İtirazın reddedilmesi halinde, fesih Oxo Global’in asıl bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
 
BÖLÜM 9 — ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Sözleşme
Sözleşmenin Bütünlüğü. Sözleşme, yürürlükte bulunan ve Oxo Global’in takdir yetkisine göre tadil edilen şekliyle, Oxo Global ve Distribütör arasında varılan anlaşmanın bütününü teşkil eder. Sözleşmede açıkça ifade edilmeyen hiçbir vaat, beyan, teklif veya başka iletişimler geçerli olmayacaktır. Sözleşmenin faksla gönderilen kopyası, her bakımdan orijinal suret olarak değerlendirilecektir.
 
Tadil. Oxo Global, mutlak takdir yetkisi dahilinde, Distribütör Sözleşmesini, Ürün fiyatlarını, Ürün mevcudunu ve formülasyonları uygun bulduğu şekilde tadil etme hakkını saklı tutar. Her türlü Distribütör Sözleşmesi tadili, Oxo Global’in websitesinde yayınlanacak ve otuz (30) gün sonra yürürlüğe girecektir. Geçerlive güncel bilgilerden haberdar olmak Distribütörün sorumluluğundadır ve Oxo Global hiçbir şart altında Distribütörün geçerli ve güncel bilgilere sahip olmamasından sorumlu tutulamaz. Yürürlükteki Sözleşme ve herhangi bir tadil arasında bir uyuşmazlık olduğu takdirde, tadil geçerli olacaktır. Eğer Oxo Global broşürleri, Ürün katalogları, fiyat listeleri, literatürü, websitesi, faks talebi bilgileri vs. revize edilirse, Oxo Global Distribütörleri yalnızca en güncel versiyonu kullanabilir.
 
Feragat. Oxo Global’in bu Politika ve Prosedürlerden doğan herhangi bir yetkiyi kullanmaması veya bir Distribütörün bu belgelerde öngörülen hükümlerden doğan herhangi bir yükümlülüğe kesinlikle bağlı kalmasını talep etmemesi veya tarafların bu Politika ve Prosedürlerden farklı teamül ve uygulamaları Oxo Global’in tam riayet talep etme hakkından feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Oxo Global tarafından feragat, yalnızca Oxo Global’in yetkili bir görevlisi tarafından yazılı olarak gerçekleştirilebilir. Oxo Global’in bir Distribütörün herhangi bir belirli temerrüdünden feragati, Oxo Global’in herhangi bir başka hakkını veya herhangi bir başka Distribütörün yükümlülüğünü etkilemeyecek veya azaltmayacaktır; benzer şekilde Oxo Global’in temerrütten doğan herhangi bir hakkını kullanmakta gecikmesi veya kullanmayı ihmali, Oxo Global’in söz konusu temerrüde veya daha sonraki herhangi bir temerrüde ilişkin hakkını etkilemeyecek veya azaltmayacaktır.
 
Bölünebilirlik. Herhangi bir geçerli ülkenin herhangi bir geçerli ve bağlayıcı yasası veya kuralı uyarınca işbu Politikalar ve Prosedürler dahil olmak üzere Sözleşmenin herhangi bir hükmü veya Oxo Global’in öngörmüş olabileceği herhangi bir şartname, standart veya çalışma prosedürünün geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde, Oxo Global geçersiz veya uygulanamaz hükmü, şartnameyi, standart çalışma prosedürünü veya herhangi bir kısmını, geçerli veya uygulanabilir kılmak için gereken ölçüde değiştirme hakkına sahip olacaktır. Distribütör, bu tür değişikliklere tabi olacaktır. İlgili değişiklik, gerektiği ülkede geçerli olacaktır.
 
Devir ve Temlik. Bir Distribütör, Oxo Global’den önceden yazılı izin almadan Sözleşmeden doğan hak veya yükümlülüklerini devir ve temlik edemez. Oxo Global’in açık yazılı izni alınmadan Sözleşmenin devir
 
veya temlikine ilişkin herhangi bir teşebbüs halinde, Oxo Global’in takdirine göre Sözleşme geçersiz kılınabilir ve bu durum, Sözleşmenin feshine yol açabilir.
 
Fesih Sonrası Geçerli Olacak Hükümler. Tahkim, rekabet etmeme, ayartmama, ticari sırlar ve gizli bilgilerle ilgili taahhütler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, Sözleşmenin feshinden ya da sona ermesinden sonra geçerli olması amaçlanan her türlü hüküm, geçerliliğini koruyacaktır.
Çe şitli Hükümler
Sorumluluğun Sınırlandırılması. Kanunda izin verilen ölçüde, Oxo Global ve bağlı kuruluşları,
yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, çalışanları ve diğer Distribütörler, Oxo Global’in ifası, ifa etmemesi, iş ilişkisiyle ilgili herhangi bir ihmali veya Distribütör ve Oxo Global arasında sözleşmeden, haksız fiilden veya kusursuz sorumluluktan doğan tüm diğer konularla ilgili her tür hak talebinden kaynaklanabilecek kar kaybı, arızi, özel, sonuçsal veya cezalandırıcı nitelikteki tazminatlardan sorumlu olmayacaklardır ve her bir Distribütör, işbu belgeyle kendilerini tüm bu sorumluluklardan masun kılmakta ve bunlara ilişkin her tür hak ve iddiadan feragat etmektedir. Ayrıca Distribütöre ödenecek herhangi bir tazminat, ilgili Distribütör tarafından doğrudan Oxo Global’den satın alınmış olan Distribütöre ait satılmamış Oxo Global Ürün(ler)inin ve Distribütöre ödenmesi gereken komisyonlar veya bonusların tutarıyla açıkça sınırlandırılmıştır ve bu tutarı aşmayacağı kabul edilmiştir.
 
Tazminat. Her bir distribütör, Oxo Global’i ve hissedarlarını, yöneticilerini, yönetim kurulu üyelerini, çalışanlarını, acentelerini ve haleflerini, Distribütörün (a) bir Distribütör olarak faaliyetleri; (b) Distribütör Sözleşmesinin veya bu Politika ve Prosedürlerin şartlarını ihlali; ve/veya (c) herhangi bir geçerli federal, eyalet veya yerel yasa veya yönetmeliğe uymaması veya bunları ihlalinden doğan veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili veya bağlantılı olan veya olduğu iddia edilen veya diğer şekillerde doğrudan veya dolaylı olarak bunlarla bağlantılı bir şekilde ortaya çıkan, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri dahil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, her tür hak iddiası, talep, sorumluluk, kayıp, masraf veya gidere karşı masun tutmayı ve karşı karşıya veya maruz kaldıkları tüm zararları tazmin ve telafi etmeyi kabul eder.
 
Mücbir Sebep. Oxo Global, grevler, işçi uyuşmazlıkları, yangın, savaş, hükümet kararları veya emirleri veya bir tarafın genel tedarik kaynağının azalması gibi bir tarafın kontrolü dışında gelişen koşullardan dolayı yaşanan gecikmelerden veya ifa etmeme hallerinden sorumlu olmayacaktır.
Tahkim. Bkz Ek A.17
 
Dava Sınırlaması. Bir Distribütör Sözleşmeden doğan ya da kaynaklanan bir eylem veya ihmalden ötürü Oxo Global aleyhinde dava açmak isterse, söz konusu davaya neden olduğu iddia edilen eylemin tarihinden itibaren bir (1) yıl içerisinde dava açmalıdır. Bu süre içerisinde dava açılmadığı takdirde, Oxo Global aleyhindeki her türlü hak talebi zaman aşımına uğrayacaktır. Distribütör, başka zaman aşımı sürelerinin geçerli olduğuna dair her türlü iddia hakkından feragat etmektedir.
 
BÖLÜM 10 — TANIMLAR
 
Komisyonlar. Bir Distribütör ve/veya alt kademesi tarafından perakende satışa sunulan ya da satılan Ürünlerin Komisyona Uygun Hacmine göre tespit edilen, Distribütörün elde ettiği kazanç tutarı.
Komisyona Uygun Hacim ( PV). Kazanç Planı kapsamında Komisyonların hesaplanması amacıyla satılan Ürünlere tahsis edilen puan değeri.
 
Müşteri. Perakende, Öncelikli ve Toptan Satış Müşterileri dahil olmak üzere Ürünün Son Tüketicileri.
 
Distribütör. Distribütör Başvurusu Oxo Global tarafından kabul edilen bir bağımsız yüklenici.
 
Distribütörlük. Sözleşmeden doğan toplu haklar ve yükümlülükler. Ayrıca, zaman zaman Distribütörün “hesabı” olarak anılır.
Kazanç Planı. Bir Distribütörün kendi alt kademesinde yapılan perakende satışlar ve elde edilen satış hacimleri için Komisyon almak ve ücret sağlamak için kullandığı yöntem. Kazanç Planı, Oxo Global’in literatüründe açıklanmaktadır.
 
Resmi Oxo Global Literatürü.Oxo Global’in geliştirdiği, bastığı, yayınladığı ve Distribütörlere dağıttığı broşürler ve basılı materyaller, ses veya görüntü kayıtları, websiteleri ve diğer materyaller.
 
Kişisel Hacim (PV). Distribütörün Müşterilerine yaptığı satışlarla ve kişisel Ürün alımlarıyla elde ettiği Ürün PV’si.
 
Yerleştirme. Bir Distribütörlüğün ağda Sponsorun sağ veya sol tarafındaki konumu.
 
Öncelikli Müşteri. Oxo Global’in veritabanında bulunan ve çevrimiçi ortamda doğrudan Oxo Global’e sipariş verebilen bir müşteri. Bu gibi satışlar için belirlenen Distribütörün hesabına alacak kaydedilir. Öncelikli Müşteri, Distribütör değildir.
 
Ürünler. Oxo Global tarafından satılan ve PV tahsis edilen her türlü ticari mal.
 
Sponsor. Oxo Global’e bir başvuru sahibini yönlendiren ve Distribütör Başvurusunda Sponsor olarak adı geçen bir Distribütör. Sponsor olmak, Distribütör olması için bir kişiyi Oxo Global’e tanıtmak
anlamına gelir.
 
Başlangıç Kiti. Tüm yeni Distribütörlerin satın alması gereken ve Oxo Global’in maliyetine sattığı eğitim materyalleri ile iş destek literatüründen oluşan bir kit.17
 
17 Ek A.3’te tadil edilmiştir.
 
Aktif, Finansal Ödül Planındaki ile aynı anlama sahiptir.
 
EK A — POLİTİKALAR & PROSEDÜRLERE İLİŞKİN TADİLLER — TÜRKİYE
Bu hükümler, adı geçen ülke için geçerlidir ve Politikaların ve Prosedürlerin belirli hükümlerinin tadiline yol açabilir.
 
Yenileme (madde 1.3.2 Yenileme hükmünün tadili)
Distribütör Sözleşmesinin yenilenmesi ücretsizdir. Distribütör Sözleşmesi, Distribütör tarafından feshedilmediği sürece her yıl otomatik olarak yenilenecektir.
 
Bağımsız Yüklenici. (madde 1.5 Bağımsız Yüklenici hükmünün tadili)
Distribütör, bağımsız bir yüklenicidir ve Sözleşme ile bir franchise ya da işveren/işçi, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi tesis edilmemektedir. Distribütör,Oxo Global adına hareket etmek, sözleşme imzalamak,
Oxo Global’i herhangi bir yükümlülük altına sokmak veya Oxo Global adına herhangi bir beyan ya da
taahhütte bulunmak için hukuken hiçbir hak veya yetkiye sahip değildir. Distribütör, Oxo Global adına borç, yükümlülük ya da sorumluluk altına girmeye yetkili değildir. Bağımsız bir yüklenici olarak, Distribütör kanunen öngörülen her türlü sosyal güvenlik primini, gelir vergisini ve KDV’yi ödemekle ve ilgili beyanname ve başvuruları ibraz etmekle yükümlüdür ve Distribütör herhangi bir istihdam koruma mevzuatına tabi olmadığını ve vergi ya da kanuni amaçlar doğrultusunda veya diğer şekillerde bu sözleşme kapsamında çalışan olarak muamele görmeyeceğini kabul etmektedir. Distribütör, genel sorumluluk dahil olmak üzere ilgili tüm riskler karşısından uygun sigorta teminatını muhafaza etmeyi
kabul etmektedir.
 
Başlangıç Kiti Almanın Zorunlu Olmaması (madde 2.1.1, 2.1.5 ve 10.14 hükümlerinin tadili)
Başlangıç Kiti alımına ilişkin her türlü atıf, silinmiş olarak kabul edilir. Oxo Global, Başlangıç Kiti alınmasını
zorunlu tutmaz.
Şirket Kaydı (madde 2.4 Kuruluşlar, Ortaklıklar ve Tröstler hükmünün tadili ve yeniden
ifadesi)
2.4.1 Distribütör lOarak  Şriketler.  Kanunen  yasaklanmadığı müddetçe, yalnızca  limited  şirket veya anonim şirkete olarak kurulan şirketler Distribütörlük başvurusunda bulunabilirler. Bu tür başvuru sahipleri, Distribütör Sözleşmesi ile Şriket Bilgilendirme Formunu doldurarak ibraz etmeli ve aşağıdaki belgelerin birer suretini sunmalıdır: i) Ticaret Sicil Gazetesi; ii) İmza Sirküleri; iii) Faaliyet Belgesi ve iv) Vergi Levhası.
 
2.4.2 Temsilcilerin Açıklanması. Distribütör Sözleşmesine uyumu sağlamak için, Distribütörler şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve hissedarları dahil olmak üzere tüm temsilcilerin tam bir listesini sunmalıdır. Limited şirketler, tüm hissedarların, yöneticilerin ve müdürlerin tam bir listesini sunmalıdır. Anonim Şirketler, tüm hissedarların, Yönetim Kurulu üyelerinin ve sınırlı imza yetkisi sahiplerinin tam listesini ibraz etmelidir. Bu bilgiler, faks veya e-posta ile Oxo Global’e gönderilebilir ve Distribütör tarafından güncellenmelidir. Distribütör aynı zamanda Oxo Global’e talep edilen işletme kanıtı veya vergi numarasıyla birlikte kuruluşun faaliyetlerini sürdürdüğüne ilişkin delilleri sunmalıdır. Eğer Distribütörün bir hissedarı, ortağı, müdürü ya da yönetim kurulu üyesi bir kuruluşsa, bu durumda, söz konusu hissedar, ortak, müdür veya yönetim kurulu üyesi için yukarıda kuruluşlar için talep edilen bilgilerin sunulması gerekecektir.
 
2.4.3 Sorumluluk. Hissedarlar, ortaklar, çalışanlar, acenteler ve duruma göre tüzel kişiyi destekleyen kişiler, Oxo Global’e karşı şahsen sorumlu olmayı ve Sözleşmeye tabi olmayı kabul ederler.
 
2.4.4 Takma İsim. Doldurulan “Bir Ticari Unvan Altında İşletme” veya DBA (Doing Business As –Farklı İsim Altında Faaliyet) formu Oxo Global’e ibraz edilmelidir. Bir limited şirket ya da anonim şirket olarak birden fazla kişinin çalışmalarını kapsayan herhangi bir Distribütör pozisyonunda, bir katılımcının eylemleri Distribütörlüğün tamamına yansıtılacaktır. Bir katılımcının Sözleşmenin şart ve koşullarını ihlal ettiği belirlenirse, ilgili Distribütörlüğün bir bütün olarak ihlalde bulunduğu kabul edilecektir.
 
Sponsor Değişikliği Yapılmaması (madde 2.7.1.2, 2.7.2, 4.6 ve 4.7 hükümlerinin silinmesi)
Türkiye’de satış yoluyla Sponsor değişikliğine izin verilmemektedir. Bu durum, üçüncü şahıslara iş devrine müsaade edilmeyeceği anlamına gelir. Bir Distribütörlüğe eş haricinde bir ortak başvuru sahibinin eklenmesine de izin verilmez. Bu nedenle, madde 2.7.1.2, 2.7.2, 4.6 ve 4.7 hükümlerinin silindiği kabul edilmektedir. Bu yasak, madde 4.1 ila 4.4 hükümleri gereğince yapılan devirleri etkilemez.
Veri Gizliliği (madde hükmüne ilave 3.5)
Oxo Global, kimliği belirli veya belirlenebilir bir Distribütörle ilgili olarak söz konusu Distribütörün gönüllülük esasına dayalı olarak ilettiği her türlü bilgiyi (örneğin kimlik numarası, isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası, vergi numarası, banka bilgileri vs.) 6698 sayılı TCKişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) ve ikincil mevzuatı ile TC Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına (“Türk Veri Koruma Mevzuatı”) uygun olarak kullanmaktadır. Bu kapsamda, Oxo Global çevrimiçi formda münhasıran Distribütör tarafından sağlanan verileri toplamakta, saklamakta ve işlemektedir. Sözleşmeye uygunluğu sağlamak için, faturalandırma gibi maksatlar doğrultusunda, KVKK’nın Madde 5/2/c hükmüne uygun olarak sözleşmenin gerekliliklerinin yerine getirilmesi için ya da aynı kanunun Madde 5/2/ç hükmünde ifade edildiği üzere Oxo Global’in tabi olduğu bir hukuki yükümlülüğün ifası için gerek görüldüğü ölçüde Distribütörün kişisel verileri gizlilik yükümlülüğüne tabi olarak nakliyeciye, işbirliği ortağına ya da muhasebecilere sunulmakta veya yetkili kurum ve kuruluşlara ifşa edilmektedir. Söz konusu üçüncü şahıslar da, Distribütörün kişisel verilerini mutlak suretle Türk Veri Koruma Mevzuatına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Her bir Distribütör, kendi kişisel verileriyle ilgili olarak: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Türk Veri Koruma Mevzuatında belirtilen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) burada (d) ve (e) bentleri uyarınca yürütülen işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) Kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara ⦁ uğraması halinde,⦁ ⦁ destek@oxoglobal.org⦁ adresinden Oxo Global'e başvurarak zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.
 
Distribütörler veya Oxo Global tarafından yürütülen her türlü veri işleme, kanuna ve iyi niyet kurallarına uygun, doğru ve belirlenen açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, eğer gerekliyse, güncel olmalıdır. Tüm
 
veri işleme faaliyetleri, verilerin işlenme amacıyla ilişkili, sınırlı ve orantılı olmalıdır. Tüm kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen ya da verilerin toplanma amacının gerektirdiği süre boyunca saklanmalıdır.
 
Ödeme amaçları bakımından, kişisel veriler ilgili ödeme sağlayıcısına iletilecektir. İletilecek bilgilerin kapsamı, ödeme yöntemine göre belirlenir:
 
Banka havalesiyle ödeme yapılacaksa, hesap numarası, havale tutarı ve ilgili bilgiler Distribütörün bankasına gönderilir. Distribütörün bankası aracılığıyla kişisel verilerin kullanım kapsamı, bankanın gizlilik ilkeleriyle belirlenir.
 
Kredi kartıyla ödeme yapılacaksa, fatura numarası, fatura tutarı, ürün bilgisi ve sözleşme dili ile para birimi sorumlu hizmet sağlayıcısına ve/veya kredi kartı sağlayıcısına aktarılır.
 
Yukarıda belirtilen veri koruma beyanına ek olarak, Distribütörün Oxo Global’e ilettiği hiçbir kişisel veri, ilgili kanunda zorunlu tutulmadıkça ya da Türk Veri Koruma Mevzuatına uygun olarak yetkili makamlarca talep edilmedikçe, Distribütörden ayrıca yazılı izin alınmadan üçüncü şahıslara sunulmayacaktır.
 
Fesih ve mutabık kalınan ücretlerinin tamamının ödenmesi dahil olmak üzere Sözleşmenin tamamlanması üzerine, Distribütörün temin ettiği ve hukuki nedenlerden ötürü muhafaza edilmesi gereken veriler, başka bir kullanım amacı için izin verilmedikçe hiçbir suretle kullanılmayacaktır.
 
Eğer Distribütör kişisel verilerinin saklanması hakkında ilave bilgi talep eder ya da muhtemel müşteriye ait verilerin iptalini, engellenmesini veya değiştirilmesini isterse, A.6.1 sayılı maddede belirtilen e-posta adresinden destek isteyebilecektir.
 
Çözümler (madde 3.9.4(iii) hükmünün tadili ve 8.2.4 hükmünün silinmesi)
Paragraf (iii) aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: “ilgili Distribütörlüklerden herhangi biri aleyhinde hukuki çözümler uygulanması için başvurabilir ve”. Madde 8.2.4 silinmiş kabul edilmektedir.
 
Müşterilerin ve Alt Kademenin Veri Gizliliği (madde 3.2 hükmüne ilave)
Distribütörün yükümlülükleri. Oxo Global ve Distribütör, Türk Veri Koruma Mevzuatına göre Kişisel Veriler bakımından Oxo Global’in Veri Sorumlusu ve Distribütörün de ver işleyen olduğunu kabul ederler. Faaliyet Raporlarında yer alan kişisel verileri kullanması ya da erişmesi veya iletişimde bulunduğu kişilerin veya müşterilerin veritabanını muhafaza etmesi bakımından, Distribütör de Türk Veri Koruma Mevzuatı kapsamında veri sorumlusu olabilir ve ilgili makama veri ihlalleri hakkında bildirimde bulunması, Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi (“VERBİS”) üzerinden Veri Sorumluları Siciline kaydolması ve kişisel verileri kanuna uygun olarak işlemesi gerekebilir. Distribütör, Oxo Global Gizlilik Politikasının şartlarına uymayı kabul etmektedir. Distribütör, Kişisel Verileri yalnızca Oxo Global’in zaman zaman ileteceği talimatlara uygun olarak işleyecek ve Oxo Global’in açıkça izin verdiği amaçlar dışında hiçbir amaç doğrultusunda Kişisel Verileri işlemeyecektir. Distribütör, Kişisel Verilere erişen tüm çalışanlarının Türk Veri Koruma Mevzuatına uymasını sağlamak için makul adımlar atacaktır. Distribütör, Kişisel Verilere erişebilecek kişileri minimum sayıda personelle ve Oxo Global’in yazılı izin vermesi durumunda alt yüklenici personeliyle sınırlı tutmaya
 
yönelik politikalar, prosedürler veya kontroller belirleyecek ve Kişisel Verilere yetkisiz erişimi veya yetkisiz kullanımı engelleyecektir.
 
Taahhütler. Tarafların her biri, Kişisel Verileri başta Türk Veri Koruma Mevzuatı olmak üzere yürürlükteki tüm kanun, tüzük, yönetmelik, emir, standart ve diğer benzer belgelere uygun olarak işleyeceğini diğer tarafa taahhüt eder. Distribütör aşağıdaki hususları taahhüt eder:
 
Kişisel Verilerin yetkisiz veya hukuka aykırı olarak işlenmesine ve ayrıca kazara kaybolmasına, imha edilmesine veya zarar görmesine karşı ilgili tüm teknik ve organizasyon tedbirleri almak suretiyle:
 
söz konusu yetkisiz veya hukuka aykırı işlemeden ya da kaza sonucu kayıp, imha veya zarar oluşmasından kaynaklanabilecek zarar ve
 
korunması gereken verilerin niteliği bakımından uygun bir güvenlik seviyesi sağlayacaktır.
 
Bu tedbirlere uyulmasını sağlamak için makul adımlar atacaktır.
 
Tazminat. Tarafların her biri, kendisinin ya da çalışanlarının veya acentelerinin bu Sözleşmede yer alan herhangi bir yükümlülüğe uymamasından ötürü diğer tarafın maruz kaldığı ya da sorumlu tutulabileceği her türlü masraf, tazminat talebi, tazminat ya da harcama karşısında diğer tarafı tazmin etmeyi, masun tutmayı ve savunmayı kabul etmektedir. Oxo Global, Distribütörün Kişisel Verilerin kullanımının ve erişiminin kapsamıyla ilgili olarak Oxo Global’in talimatlarına itimat edeceğini kabul etmektedir. Bu bakımdan, Distribütörün herhangi bir eylem ya da ihmalinin doğrudan Oxo Global’in talimatlarından kaynaklanması halinde, Distribütör söz konusu eylem ya da ihmal dolayısıyla bir İlgili Kişi tarafından yöneltilen tazminat taleplerinden sorumlu olmayacaktır.
Mirasçılık Belgesi (madde 4.1.1 hükmünde değişiklik)
Halefiyet veya miras kanıtı olarak noterden alınan bir mirasçılık belgesi de ibraz edilebilir.
 
Önerilen Perakende Fiyatında Revizyon (madde 5.1.2 hükmünün tadili ve yeniden ifadesi)
Oxo Global, Distribütörün perakende satışları için kılavuz olarak kullanılmak üzere önerilen perakende satış fiyatı sunar. Distribütör, Oxo Global Ürünlerini herhangi bir fiyattan satabilir.
 
Perakende Müşterilere Satışlar (madde 5.1.3 hükmüne ilave)
Distribütörler, doğrudan satışlara ilişkin olarak Perakende Müşterilerinden aldıkları ön bilgilendirme formlarını, işyeri dışında kurulan sözleşmeleri ve (eğer ilgiliyse) cayma formlarını derhal Oxo Global’e göndermelidir.
 
Online Açık Arttırma Siteleri(madde 5.6.2 olarak ilave)
Distribütör, bu hükmün Sözleşmeye esas teşkil ettiğini kabul eder ve Distribütör ihlal ederse, Oxo Global'in bildirimde bulunarak Sözleşmeyi feshedebileceğini kabul eder.Zarar Riski ve
Mülkiyet Devri (madde 7.4.3 hükmünün tadili ve yeniden ifadesi)
Bu Sözleşme kapsamında satın alınan ya da satılan Ürünlerle ilgili zarar riski, teslimat sırasında Distribütöre geçecektir; mülkiyet devri ise, Ürünlerin bedeli tam olarak ödendiğinde gerçekleştirilecektir.
 
Vergiler
.1 Stopaj.Oxo Global, Kazanç Planı aracılığıyla ödenen Distribütör kazançlarının zorunlu yüzdesini alıkoyacak ve stopaj tutarını Distribütörün adına yetkili vergi dairesine yatıracaktır. Doğru bir faturanın alınması üzerine, vergi kaydı olan bir işletme olarak faaliyet gösteren bir Distribütörlüğün Kazanç Planı çerçevesinde kazandığı tutarlardan gelir vergisi stopajı yapılmayacaktır. Oxo Global, kayıtlı bir işletme olarak faaliyet gösteren Distribütörlerin sorumlu bir vergi mükellefi olarak hareket etmelerini tavsiye eder.
 
A.14.2 KDV. Vergi mükellefi olan Distribütörlere ödenen Kazanç Planı kazançları, Katma Değer Vergisi kesintisine tabi olmalıdır. Distribütör, KDV kaydına ilişkin kanıtı kayıt tarihinden itibaren makul bir süre içerisinde sunmayı kabul eder. KDV kaydının bulunması halinde, Distribütör Kazanç Planı aracılığıyla bir kazanç elde ettiğinde, Vergi UsulKanunu’nun Madde 230 ve 231 hükümlerinde öngörüldüğü üzere Oxo Global’e doğru bir KDV faturası düzenlemeyi kabul eder.
Minimum Komisyon Ödemesi
Minimum komisyon ödeme tutarı ₺200 dır. Eğer kazanılan tutar ₺200 dan az olursa, bu tutarın üzerine çıkana kadar biriktirilecektir.
 
Ücret Çizelgesi:
Politika ve Prosedürlerde ifade edilen ücretler Türkiye bakımından uygulanmayacaktır.
Bağlayıcı Tahkim
Anlaşmazlıkların Çözümlenmes.i Oxo Global Distribütör Sözleşmesi, Oxo Global Distribütör
Programı Pazarlama ve Kazanç Planı ya da ürün ve hizmetleri, bağımsız Distribütörün ve Oxo Global’in hak ve yükümlülükleri ya da Sözleşme veya Oxo Global Politikaları ve Prosedürleri kapsamında bağımsız Distribütörün veyaOxo Global'in ifasına ilişkin diğer hak talepleri veya dava sebepleri ile bağlantılı olan her türlü anlaşmazlık ve tazminat talebi, İstanbul, Türkiye’de 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda öngörülen tahkim kurallarına uygun olarak tayin edilecek bir hakem tarafından kesin ve nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim dili Türkçe olacaktır. Tahkim ile ilgili tüm hususlar Hukuk Muhakemeleri Kanununa tabi olacaktır. Hakemin kararı, taraflar açısından nihai ve bağlayıcı olacaktır.
Tahkim taraflarının her biri, vekalet ve başvuru ücretleri dahil olmak üzere tahkimle ilgili kendi masraf ve harcamalarından sorumlu olacaktır. Bu tahkim anlaşması, Sözleşmenin sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra da geçerli olacaktır. Sözleşmede yer alan hiçbir husus, Oxo Global’nin tahkim ya
da başka bir hukuki süreç başvurusu öncesinde, sırasında veya sonrasında veyahut tahkim ya da ya da başka bir hukuki süreç kapsamında bir kararın alınması beklenirken çıkarlarını güvence altına almak ve
korumak için yetkili bir mahkemeye başvurarak ihtiyati haci z, ihtiyati tedbir ya da başka bir tedbir kararı aldırmasını engellemeyecektir. Aynı şekilde, Sözleşmede yer alan hiçbir husus, Oxo Global’in tahkim ya da başka bir hukuki süreç başvurusu öncesinde, sırasında veya sonrasında veyahut tahkim ya da ya da başka bir hukuki süreç kapsamında bir kararın alınması beklenirken çıkarlarını güvence altına almak ve
korumak için yetkili bir mahkemeye başvurarak ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir ya da başka bir tedbir kararı aldırmasını engellemeyecektir.
 
Toplantı tesisi kiralanırken Distribütör tarafından talep edilen ücretler (madde 5.1.1.4 hükmünün yeniden ifadesi)
Distribütörler, toplantılara katılımları için diğer Distribütörlerden herhangi bir ücret talep edemez. Bu kural, toplantı ve tesis için yapılan masrafları karşılamak için talep edilecek ücretler için de geçerlidir.
 
Satın Almanın Zorunlu Olmaması (madde 1.7 hükmünün yeniden ifadesi)
Kazanç Planına katılmak için Ürün satın alınmasına gerek yoktur.
 
Sınırlamalar (madde 4.5. hükmünün yeniden ifadesi)
Madde 4.1, 4.2, 4.3 ve 4.4 kapsamında yapılan değişiklikler, Sponsorluk değişikliğini içermeyecektir.
 
EK B — İADE POLİTİKALARI — TÜRKİYE
İade Prosedürü
Distribütörler, online ya da Tercih Edilen Müşteriler, yenileme, değişim veya para iadesi talebiyle Ürün iade ederken aşağıdaki prosedürlere uymalıdır.
 
Ürünü iade etmeden önce bir İade Ürün Yetki (RMA) numarası almak üzere Distribütörün sanal ofis üzerinden bildirimde bulunmak veya 0850 532 9696 numaralı telefondan Müşteri Hizmetlerini aramak suretiyle Müşteri Hizmetleriyle görüşülmelidir.
 
Ürünler paketlenerek Oxo Global’e gönderilmelidir. Doğru nakliye karton(lar)ı ve ambalajlama materyalleri kullanılacak olup, en iyi ve en ekonomik gönderim yönteminin kullanılması önerilir. Dışında açıkça görülebilecek şekilde RMA yazılmamış olan tüm paketler reddedilebilir.
 
Perakende Müşterilerin İadeleri (Yalnızca Şahsen Satışlar)
Garanti. Oxo Global, tüm Perakende Müşterilerine satılan Ürünlerin ilksipariş fiyatı üzerinden para iadesi yapmayı teklif etmektedir. Her bir Oxo Global Distribütörü, doğrudan Perakende Müşterilerine (çevrimiçi değil, yüz yüze) yapılan satışlar için Perakende Müşterilerine bu garantiyi sunacaktır.
 
Cayma. Müşteriler, İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmede belirtildiği üzere, ürünlerin teslimat tarihinden itibaren on dört (14) gün içerisinde Oxo Global Distribütörüne bildirimde bulunarak herhangi bir siparişi iptal etme ve ilk sipariş bedelini iade alma hakkına sahiptir. Sözleşmeden caymak isteyen müşteriler, yazılı bildirimde bulunmalıdır ve İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmede adı geçen kişiye bir yazılı iptal bildirimi göndermek veya teslim etmek suretiyle bu hakkı kullanabilirler.
 
Cayma Hakkının İstisnaları. Müşteriler, bozulabilen mallar ya da teslimat sonrasında ambalajı açılan mallar için iptal haklarını sağlık ve hijyen nedenlerinden ötürü kullanamazlar. Şirketin kozmetik ve gıda takviye ürünleri bu kategoride değerlendirilebilir.
 
İptal Prosedürleri. Eğer Müşteriler siparişi iptal ederlerse, ürünlere makul düzeyde özen göstermelidirler. Müşteriler, ürünleri muhafaza etmek için masrafları bizzat üstlenmeli ve Oxo Global Distribütörünün ürünleri almasını ve ürünlerin cayma süresi içerisinde hasar görmemesini sağlamak üzere makul özeni göstermelidir. Müşteriler, ürünlere makul özen göstermemelerinden ötürü ürünlerde meydana gelecek zarar veya ziyanlardan sorumlu olacaktır. Distribütörün Ürün satarken Müşteriye verdiği belgeler, aşağıdaki cayma formunu içerecektir:
 
CAYMA FORMU
(Bu form, yalnızca sözleşmeden caymak için talepte bulunulması halinde doldurulacak ve gönderilecektir.)
 
Alıcı:
E-posta : Faks:
 
Bu formla, aşağıdaki mal ve hizmetlerin satışı ile ilgili sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.
 
Sözleşme tarihi
 
Ürün veya hizmetin tarihi veya teslimat tarihi:
 
İlgili ürün veya hizmet:
 
Tedarikçinin adı ve soyadı
 
Göndericinin adresi: 
 
Müşterinin imzası: (yalnızca basılı evrak üzerinde gönderilmesi durumunda)
 
Geçmiş:
 
Para İadesi Prosedürleri. B.1’de belirtilen gerekliliklere ek olarak:
 
Satın alma işleminde kullanılan İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmenin bir kopyası ve Perakende Müşterisinin cayma formu Oxo Global’e iletilmelidir. Form Perakende Müşterisi tarafından doldurulmalı ve iade kısmı imzalanmalıdır.
 
Ürünler Perakende Müşterisinden alındıktan sonra on dört (14) gün içerisinde Oxo Global’e iade edilmelidir.
 
Maliyetler. Oxo Global Ürün(ler)indeğişim amaçlı gönderimine ilişkin masrafları Distribütöre ödeyecektir.
 
Uyum. Oxo Global, bu politikalara uyulmaması durumunda, Distribütörün yaptığı perakende satış kapsamında Ürün değişimi yapmayacaktır.
 
14 Gün Bekleme Süresi. Tüm Müşterilere ve Distribütörlere Yapılan Mesafeli Satışlar için İadeler
Haklar. Distribütörler ve müşteriler, ürünlerin teslim edilmesinden itibaren 14 gün içerisinde hiçbir neden göstermeksizin veya cezai şart ödemeksizin, ürün siparişlerini iptal etme hakkına sahip olacaktır. Yalnızca Halihazırda Satılabilir ürünlerin iade edilmesi ve para iadesi alınması mümkündür. Halihazırda Satılabilir ifadesiyle, iade edilen ürünlerin yeniden satılabilecek durumda olması kastedilir. Bununla birlikte, bozulabilen mallar ya da teslimat sonrasında ambalajı açılan mallar, sağlık ve hijyen nedenlerinden ötürü Halihazırda Satılabilir Ürün olarak değerlendirilmeyecektir.
Para İadesi Prosedürleri. Distribütörler ve müşteriler, B.1.1’de belirtilen bildirim prosedürlerine uygun olarak sözleşmeyi iptal edebilirler.
 
Oxo Global, bildirimi aldıktan sonra 14 gün içerisinde (gönderim ücreti dahil olmak üzere) satın alma bedelini iade edecek ve iade amaçlı gönderim masraflarını karşılayacaktır.
 
Distribütörler ve müşteriler, iptal bildiriminden sonra 10 günden geç olmamak kaydıyla, makul olmayan bir gecikmeye yol açmaksızın malları iade etmelidir.
 
14 Gün Süreli Ayrılma İadeleri ve Para İadeleri
Oxo Global D istribütörü olarak kayıt yaptırıldıktan sonra 14 gün içerisinde Sözleşme feshedildiğinde, Distribütör para iadesi almak üzere kullanmadığı ürünleri iade edebilir.
 
Gönderim Masrafları. Ürünlerin iadesine ilişkin gönderim masrafları Şirkete ait olacaktır.
 
NFR Pazarları
Oxo Global NFR programı aracılığıyla satın alınan ürünler, satın alma tarihinden itibaren doksan (90) gün içerisinde iade edilmelidir.
 
Prosedürler. B.1’de belirtilen para iadesi prosedürleri uygulanır.
 
Masraflar. Distribütör, ÜrünlerinOxo Global’e iadesiyle ilgili masrafları üstlenecektir. Distribütörün Ürün satın alırken yaptığı gönderim ve elleçleme masrafları, iade edilmeyecektir. Oxo Global, Ürün değişimlerine ilişkin gönderim ve elleçleme masraflarını üstlenecektir.
 
Para İadeleri
Aynı Kaynağa İade. Para iadeleri, ödeme yöntemiyle aynı şekilde yapılacaktır. Sipariş vermek için kredi kartı kullanılmışsa, iade tutarı aynı karta yatırılacaktır.
 
Kesinti Yapma Hakkı. Ürünleri iade ederken, Oxo Global Ürün alımından elde edilen komisyon ödemelerini geri alacaktır. Oxo Global, ödediği komisyonları/menfaatleri geri alabilmek için gelecekte Distribütöre ve üst kademeye ödenmesi gerekecek olan komisyonlardan kesinti yapacaktır. Oxo Global, kalifikasyonların ve kazançların yeniden işlenmesi dahil olmak üzere Ürünleri satın alan Distribütöre veya üst kademesine verilmiş olabilecek diğer menfaatleri de geri alacaktır. Ayrıca Oxo Global, Ek B’de aksi öngörülmedikçe, borçlu olunan gönderim bedellerini de para iadelerinden düşecektir.
 
Teslimatın Reddedilmesi
Bir Distribütör ilk siparişi olan bir Oxo Global sevkiyatının teslimini reddederse, Oxo Global madde B.3.1’de ifade edilen yüzde yüz (%100) garanti politikasını uygulayacaktır.
 
Perakende Satışın Reddi
Distribütör sipariş verdiği ürünleri sadece kendi kullanımı ve deneyimi için satın alır bu ürünlerin açıktan elden satılmasını Oxo Global reddeder. Distribütörlerimiz son kullanıcılara kullanım için önereceği ürünlerin satın alınması için kendi perakende satış linkini paylaşarak web sitemiz üzerinden satın alınmasına yönlendirmesi zorunludur.
 
Garantiler
OXO GLOBAL ÜRÜN ETİKETİNDE AKSİ AÇIKÇA BELİRTİLMEDİKÇE, OXO GLOBAL’DEN VEYA OXO GLOBAL ARACILIĞIYLASATIN ALINAN HERHANGİBİR ÜRÜN YA DA HİZMETLE İLGİLİ OLARAK TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İŞÇİLİK, İHLALDE BULUNMAMA VEYA KANUNEN, HUKUKEN, TİCARİ KULLANIM VEYA ANLAŞMALAR NEZDİNDE GEÇERLİ OLABİLECEK DİĞER TÜRLÜ BİR GARANTİYİ AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ OLARAK BEYAN YA DA TAAHHÜT ETMEMEKTEDİR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNDA İZİN VERİLEN EN
GENİŞ Ö LÇÜDE, OXO GLOBAL'İN TÜM ÜRÜN VE HİZMETLERİ “OLDUĞ U Gİ Bİ”, “TÜM KUSURLARLA BİRLİKTE” VE “MEVCUT OLDUĞU GİBİ”TEMİN EDİLMEKTEDİR. OXO GLOBAL, ÜRÜN VEYA HİZMETLERİNİN HER TÜRLÜ DONANIM   VEYA YAZILIM SİSTEMİNE UYGUN OLACAĞI VEYA ÇEVRİMİÇİ HİZMETLERİN
KESİNTİSİZ YA DA HATASIZ OLACAĞI KONUSUNDABİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR.OXO GLOBAL, KENDİSİNİN VEYA BAĞLI KURULUŞLARINDAN HERHANGİ BİRİNİN İŞLETTİĞİ, SPONSOR OLDUĞU YA DA YÖNETTİĞİ BİR WEBSİTESİNİN KESİNTİSİZ YA DA HATASIZ OLACAĞIKONUSUNDA BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. OXO GLOBAL, KESİNTİYE UĞRAYAN, ERİŞİLEMEYEN VEYA KULLANIMDIŞI OLAN AĞLARDAN, SUNUCULARDAN, UYDULARDANVE/VEYA HİZMET SAĞLAYICILARDANYA DA İLETİŞİM HATALARINDAN, BAŞARISIZ,DÜZENSİZ, KARIŞMIŞ, GECİKMELİ VEYA YANLIŞ YÖNLENDİRİLMİŞ BİLGİSAYAR, TELEFON VEYA KABLOLU İLE TİMLERDEN YA DA HERHANGİ BİR TEKNİK ARIZA, SORUN YA DA SIKINTIDAN ÖTÜRÜ SORUMLU TUTULAMAZ.
 
©2022-2023 Oxo Global. Her hakkı saklıdır.
OXO GLOBAL markamız altında sağlık ve güzellik alanında anahtar ürünlerle ihtiyacımızı tamamlayacak ürünleri beğeninize sunuyoruz. Doğal yollarla elde edemediğimiz bu değerleri ürünlerimiz aracılığı ile yakalıyor olacaksınız.
Copyright 2022 © OXO GLOBAL SAĞLIK VE GÜZELLİK LTD. ŞTİ. Tüm Hakları Saklıdır.
OXO GLOBAL
1